Toksin ve ödem atmak için mucize diyet

timthumb

Bir hastal?ktan ziyade basit ve geçici bir belirti gibi görülen ödem, böbrek yetmezli?i, karaci?er bozuklu?u, kalp rahats?zl?klar?, damar t?kanmalar?, alerjik durumlar, hormonal ve psikolojik sebeplerden dolay? olu?abilir.

Ödem tedavisinden önce iyi bir muayene ve tetkik yap?lmas? gerekmektedir. Ödem ellerde ayaklarda ve göz kapaklar?nda ?i?meye neden olur. Bu durumda ki?i yüzük takamaz, ayakkab? giyemez hale gelir.

Ender Saraç ve Vücuttan Toksin ve Ödem Atmak ?çin 3 Günlük Mucize Diyet

Bir uzman taraf?ndan kontrol alt?nda tutulmak en önemlisidir. Bunun yan?s?ra yediklerinize dikkat etmeli, günde iki litre ?l?k su içmeli ve a??r? tuzlu yiyeceklerden uzak durmal?s?n?z. Tuzu tamamen hayat?n?zdan ç?karmak da vücutta ödem olu?turur. Düzenli egzersiz de ödem kontrolü aç?s?ndan önemlidir.

Gün içinde yeterli miktarda karbonhidrat ve protein al?nmas? gerekiyor. Tuz al?m?n?n azalt?lmas? ama tamamen kesilmemesi gerekiyor. Özellikle yüksek tuz içeren ?arküteri ürünleri, konserve yiyecekler ve tur?u tüketilmemesi de önemli noktalar aras?nda.

ÖDEME ?Y? GELENLER

Maydanoz, ödeme kar?? ?ifa kayna??d?r. Hem suyunun içilmesi hem de ot halinde yenmesi; böbreklerin, karaci?erin ve idrar yollar?n?n temizlenmesini sa?l?yor çünkü bu ye?il bitkinin idrar söktürücü etkisi bulunuyor.
Ayr?ca, kabuklu armut, kavun, elma, kiraz sap?, ?eftali, dereotu, turp ve patl?can vücuttaki fazla s?v?y? at?yor ve ödemi engelliyor.

ÖDEM VE ???K?NL?K AZALTICI ÇAY TAR?F?

Malzemeler: Bir tutam m?s?r püskülü, bir tutam kiraz sap?, 3-4 adet saplar?yla birlikte maydanoz, bir tutam hindiba

Doktorumuz Ender Saraç’tan 3 günde kolayl?kla forma girebilece?iniz, vücutta biriken ödem ve toksinleri atan mucize diyeti sizlerle payla??yoruz. Bu diyetle ilgili dikkat edilmesi gereken tek ?ey 3 günden fazla devam etmemektir.

1. GÜN

Sabahtan ö?leye kadar ?l?k ye?il elma kompostosu için! Tarifi a?a??da;

3 adet kabuklar?n? soydu?unuz ye?il elma
4 adet kabuk tarç?n
5 adet karanfil
15 adet kuru üzüm
Bütün malzemelerimizi kaynat?p ?l?tt?ktan sonra blenderdan geçiriyoruz ve ?l?k olarak tüketiyoruz.
Ö?leden ak?ama kadar lahana çorbas? içiyoruz. Tarifi a?a??da;

Küçük boy bütün beyaz lahana
4 di? sar?msam
1 ba? so?an
birkaç adet sivribiber
Bir tutam maydanoz
Birer çay ka???? kimyon, zerdeçal ve zencefil
3 tatl? ka???? zeytin ya??
Buna ek olarak gün içerisinde rezene veya ye?il çay gibi ?l?k s?v?lar tüketilmesi çok önemlidir!

2. GÜN

Gün boyu taze ve çi? g?dalar tüketilecek!

Sabah; 2 adet orta boy salatal?k ve 2 adet orta boy ye?il elma

Ö?le; Bol bol ye?il salata tüketin, 5-6 yemek ka???? ya?s?z veya az ya?l? yo?urt, her iki saatte 1 adet ye?il elma ve salatal?k tüketin.

Ak?am; Yar?m kilo az ha?lanm?? kabak ve yan?nda 3-4 yemek ka???? ya?s?z veya az ya?l? yo?urt

Yatarken; 1 adet orta büyüklükte ye?il elma

3. GÜN

Sabah; 2-3 tane ceviz için yan?nda 1 büyük su barda?? dolusu az ya?l? taze süt

Ara ö?ün; 1 adet orta büyüklükte ye?il elma

Ö?le; Yar?m kilo az ha?lanm?? kabak ve yan?nda 3-4 yemek ka???? ya?s?z veya az ya?l? yo?urt

Ara ö?ün; 2-3 birkit kutusu boyutunda taze lor veya di?er ya?s?z / az ya?l? peynir çe?itleri

Ak?am; So?anl? ve sar?msakl? taze fasülye ve yan?nda brokoli, ?sanak gibi koyu ye?il, taze sebze

Yatarken; Vücudumuzu zinde tutabilmek için 2 veya 3 adet kivi

ÖNEML? NOT: Diyet süresince ?l?k s?v?lar tüketmeye dikkat edin. Doktor Ender bey ye?il çay ve rezene çay?n? ?iddetle öneriyor.

Alınan kiloyu hızlı vermenin yolları

kilo-kaybi-saglikli-olmali-1441787928

Ramazan sonras? aniden fazla tüketilen yemekler, a??r hamur i?leri ve tatl?lar, sindirim sisteminde ve di?er organlarda çe?itli rahats?zl?klara yol açabiliyor. Ayr?ca uzun süreli açl?k nedeniyle yava?layan metabolizma h?z?n?n, az ve s?k s?k beslenilerek h?zland?r?lmas? gerekiyor. Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Berna Ertu?, Ramazan ay? sonras?nda nas?l beslenilmesi gerekti?i hakk?nda bilgi verdi.

GÜNDE 5 Ö?ÜN ALIN VE TEMPOLU YÜRÜYÜ?LER YAPIN
Al?nan kiloyu h?zl? vermenin yollar?

Ramazan ay?nda uzun süreli açl?k nedeniyle metabolizma h?z? yava?lamakta ve buna ba?l? olarak oruç tutan ki?ilerde h?zl? kilo al?m? olabilmektedir. Ramazan ay? geçtikten sonra, ki?iler bir ay gibi uzun dönemde al?nan bu kilolar?, 3-5 gün içinde tek besin içeren sa?l?ks?z diyetlerle vermeye yönelmektedir. Metabolizman?n eski h?z?na ula?mas? için dengeli beslenmek ve spor yapmak ?artt?r. Ancak 3 ana ö?üne ek en az 2 ara ö?ünden olu?an bir beslenme program? ve her gün 1 saatlik tempolu yürüyü?lerle metabolizma eski h?z?n?za ula?t?r?labilir. Bir beslenme ve diyet uzman?na dan??arak ki?iye özel haz?rlanm??, haftada 0,5 – 1 kilogram verilmesini hedefleyen ve her çe?it besin grubunu içeren dengeli bir beslenme program? uygulanmal?d?r.

GÜNDE 12-15 BARDAK SU ?Ç?N
Al?nan kiloyu h?zl? vermenin yollar?

Ramazan ay?nda azalan ö?ün say?lar?n? bayramdan sonra günlük beslenme program?na ara ö?ünler ekleyerek art?rmak, yava?lam?? olan metabolizma h?z?n?n yükselmesini sa?layacakt?r. Ara ö?ünler; meyve, süt veya süt ürünleri, tah?ll? ekmek, peynir, diyet bisküvisi gibi besinlerden olu?mal?d?r. Ayr?ca az su tüketimi de; yorgunluk, böbrek hastal?klar?, deride kuruma ve sindirim sistemi gibi rahats?zl?klara yol açmaktad?r. Bu nedenle Ramazan ay?ndan sonra da günlük su tüketiminin minimum 8-10 su barda??, toplam s?v? tüketiminin de 12-15 su barda?? olmas?na özen gösterilmelidir.

HAF?F Y?YECEKLERLE SA?LIKLI B?R BAYRAM GEÇ?R?N
Al?nan kiloyu h?zl? vermenin yollar?

Ramazan Bayram? süresince güne hafif bir kahvalt?yla ba?lanmal? ve gün boyu ö?ün atlanmamal?d?r. Besinler iyi çi?nenmeli, yava? yava? ve s?k yenilmelidir. Bayram boyunca tatl? ve çikolata tüketimine dikkat edilmelidir. Özellikle s?cak havalarda, e?er tatl? yenecekse hamurlu ve ?erbetli tatl?lar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatl?lar tercih edilmelidir. Bayramda ve sonras?nda a??r? yemek ve tatl? tüketimi; kalp, böbrek,karaci?er, ?eker hastal??? ve yüksek tansiyon rahats?zl??? olan ki?ilerde sa?l?k sorunlar?na neden olabilir. Metabolizma h?z?n?n yava?lamas?, sindirim sistemi rahats?zl?klar? gibi ?ikayetleri de meydana getirebilmektedir. Dolay?s?yla bayramdan sonra bu sorunlar?n tekrar etmemesi için ak?am yeme?inde çok ya?l? besinleri tercih etmemeye, porsiyon ölçülerin normal olmas?na ve ak?am yeme?inin çok geç saatlerde yenilmemesine dikkat edilmelidir.

Bayramda alınan kiloları 2 günde vermenin yolları

yy1

Bayram detoksu Bayramlar görmediklerimizi görmek, sevdiklerimizle bir araya gelmek için bulunmaz f?rsatlar ama baz?lar? için de tatil ve dinlenme dönemi. 4 günlük bayram tatilini f?rsat bilen pek çok ki?i otele, tatil köyüne, yurtd???na ya da ailesinin yan?na gitti ve yeme kaçamaklar? ba?lad?. Tatilden dönenler kilo ald?klar?n? gördü, s?k?nt?l? bir dönem ba?lad?. E?er kilonuz üzerinize oturmadan harekete geçerseniz her ?ey kolayca yoluna girecektir. Bayramdan sonra yapaca??n?z 2 günlük ar?nma program? süratle ald???n?z kiloyu vermenizi sa?layacak…
Ne yapmal??
– Her ?eyden önce kararl? olun ve ald???n?z 1-2 kiloyu verece?inizi dü?ünün.
– Müsait oldu?unuz iki günü tespit edin. Bu 2 gün içinde mutlaka bol bol egzersiz yap?n. Ayr?ca dü?ün, aç?l??, arkada? toplant?s? gibi sosyal ortamlardan 2 gün için uzak durun.
– ?ki gün boyunca k?zartma, ya?l? hayvansal g?da, ya? oran? yüksek tatl?lar, beyaz un, beyaz ?eker, a??r? so?uk g?dalar, ?ekerli içecekler, alkol ve ya?l? ?arküteri ürünlerinden uzak durmaya çal???n.
– Verilen program? düzenli uygulay?n. ‘Daha ac?kmad?m’ diyerek ö?ün atlamay?n, asla uzun süre aç kalmay?n.
– Bu iki gün boyunca mutlaka günde 2 litre kadar s?cak su için.
– S?cak s?v?n?n bir k?sm? da bitki çay? olsun.
– Bu iki gün boyunca gün ba??na küçük 2 ?i?e maden suyu için.
– Ba??rsaklar?n?z?n bo?ald???ndan emin olun. A?a??da verece?im tarifi uygulay?n.
– ?kinci gün mümkünse s?k? bir ter at?p üstüne iyi bir kese yap?n. E?er imkan varsa hamama veya saunaya gidin, iyice terledikten sonra, üzerine kese de yapt?r?rsan?z çok daha iyi olur.
– Bu iki günde h?zl? kilo vermenize yard?mc?; ar?nd?r?c? çay? gün boyunca 2-3 fincan için.
– Yemeklerinize zencefil, zerdeçal, biberiye ve sivribiber, so?an ve sar?msak kat?n.
Detoksu nas?l yapaca??z?
Detoks yapaca??n?z günün bir öncesindeki gece çok a??r bir yemek yemeyin. Sabah be?, alt? gibi kalk?n. Çünkü çok erken bir saatte bir ba??rsak temizli?i yapacaks?n?z. Ba??rsak temizli?inin yap?l???:
Malzemeler:
– 2 çorba ka???? saf Hint ya??. Kab?zl?k çekenler Hint ya??ndan 3 çorba ka???? koysun.
– 2/3 su barda?? portakal suyu.
Haz?rlan???:
Hint ya??n? portakal suyunun içine kar??t?r?n ve bir diki?te için. Hint ya??n?n tad? kötüdür ama ba??rsak bo?alt?c? etkisi kuvvetlidir. Ö?leye kadar ortalama 5-6 kez tuvalete ç?kman?z gerekir. Ara ara kar?n gurultusu, artm?? kar?n hareketleri normaldir. 5-6 kere ba??rsaklar?n?z bo?ald?ktan sonra ö?len saatleri gibi art?k tarifini verece?im çorbadan içmeye ba?layabilirsiniz. Mide ülseri, ishal, ?iddetli kolit, a??r? kilo kayb?, dü?ük tansiyon sorunu olan veya ciddi bir tedavi alt?nda bulunanlar?n Hint ya?? içmesini önermem.
1. GÜN
– Ö?leye kadar bolca ?l?k su ve detoks çorbas? içilecek.
– Ö?leden ak?ama kadar ise yine ayn? detoks çorbas?n? içeceksiniz. Bu çorban?n yan?nda pirinç, patates, grisini, ekmek, kraker veya ba?ka karbonhidrat tüketmeyeceksiniz. Hatta size verilen çorba d???nda ba?ka hiçbir ?ey yenilmeyecek.
– Ayn? gün bedeni a??r? zorlay?c? spor yapmayacaks?n?z. Sabah yakla??k 1 saat yürüyü? veya buna denk egzersiz yapacaks?n?z. Ak?am üstü saatlerinde de yürüyü? veya buna denk egzersiz yapman?z iyi olur.
Detoks çorbas? tarifi
Malzemeler:
1.5 litre su
Toplam? 1 kiloya yak?n kabak, taze fasulye ve semizotu
2 orta boy so?an
4-5 di? sar?msak
6-7 yaprak tere
7-8 adet orta boy saplar?yla beraber maydanoz
2 adet orta ac?l?kta sivri biber
1 küçük veya yar?m iri k?rm?z? pancar
1 kahve ka???? kimyon
1 tatl? ka???? zencefil
2 kahve ka???? zerdeçal
1 çimdik tuz.

Haz?rlan???: Bildi?iniz usulde çorbay? pi?irin. Çorbaya sadece 1 tatl? ka???? s?zma zeytinya?? koyabilirsiniz. Çorbay? isterseniz blend?rdan geçirebilirsiniz. Haz?rlad???n?z çorban?n yeterince iyi pi?mi? olmas?na dikkat edin.

Erken kalkman?z önemli. Erken kalkmak metabolizman?n canlanmas? aç?s?ndan önemlidir.
SABAH 08.00: 1 bardak ?l?k az limonlu su için. Sonras?nda ac?kana kadar çorbay? içmek için bekleyin. Ö?leye do?ru veya ö?leden sonraki saatlerde art?k bol bol detoks çorbas? içmeye ba?lam?? olmal?s?n?z. Her iki saatte bir 1 kase detoks çorbas?ndan için. Ak?ama kadar ba?ka bir ?ey yemeyeceksiniz. Sadece size tarifini verdi?im ödem çözmeye yard?mc? çay? ve bol s?cak su ile beraber so?uk olmayan 2 küçük ?i?e maden suyunu içeceksiniz. Ayn? gün içerisinde fazla tuz tüketimi olmamal?. Çünkü fazla tuz bedende su tutulmas?n? artt?r?r. Oysa biz bugün bol bol idrara ç?k?lmas?n? hedefliyoruz. Ak?am saat yakla??k 20.00-21.00 s?ralar?nda art?k çorba içimini de kesmeli ve o gece erken yatmal?s?n?z. Yatma saatine yak?n içece?iniz 1 fincan melisa çay? daha rahat bir uyku için size yard?mc? olacakt?r.

2. GÜN
Bugün diyeti harfiyen yapmal?s?n?z. Sabah yine güne 1 bardak ?l?k su ile ba?layacaks?n?z. Ancak bugünkü sadece limonlu ?l?k su de?il, ayn? zamanda ball? limonlu su olacak. Bal sadece yar?m tatl? ka???? kadar, limon ise 8-10 damla olacak. Sabah saatlerinden ö?len saatlerine kadar sadece ?l?k komposto içilecek.
Komposto tarifi

Malzemeler:
1 elma
1 kabuk tarç?n
8-10 adet taze siyah çekirdekli üzüm
2 bardak su
1 kahve ka???? toz veya taze zencefil
Haz?rlan???: 1 adet elma kabuklar?yla beraber, 1 adet kabuk tarç?n, 8-10 adet taze siyah çekirdekli üzüm, 2 bardak su, 1 kahve ka???? toz veya taze zencefil kaynat?lacak. Kompostonun içine ?eker konulmayacak. Diri kalmas?n.
Ö?LE SAATLER?NDEN SONRA… 12.00: 1 kase az zeytinya?l?, ?l?k semizotu yeme?i, 1 dilim siyah ekmek 14.30: 1 kase dünkü detoks çorbas?ndan 16 30: 1 kase semizotu yeme?i 18.30: 1 kase kar???k meyve salatas? (So?uk olmayacak ve üzerine bol toz tarç?n serpilecek). Ayr?ca 3 adet ceviz içi yenilecek. 20.00: 1 kase daha çorba ve ?spanak yeme?i yenilecek. Yine bolca s?cak su ve so?uk olmayan 2 küçük ?i?e maden suyu ve 2-3 fincan tarifini verdi?im zay?flamaya yard?mc? çaydan içilecek.