Fit olmak isteyen gelinlere özel 3 günlük diyet

OpenGraph_Brautmode-Welcher-Schnitt-passt-zu-Dir-2

Yaz?n gelmesiyle birlikte dü?ün sezonu da ba?lam?? oldu. Genç k?zlar?n uzun zamand?r bekledi?i ve y?llarca hayalini kurdu?u o e?siz günde fit bir görüntüye kavu?mak istemesi en do?al hakk?. Gelinlerin dü?ün günlerinde harika görünmesini sa?layacak diyeti Diyetisyen ve Beslenme Koçu Ay?e Tu?ba ?engel anlatt?.

??te gelinlik diyeti ve dikkat etmeniz gerekenler…

Gelinler ne kadar sa?l?kl? ve formda hissederse e?er dü?ün günü de o derece enerjik ve kusursuz olacakt?r.

Dü?ün haz?rl?klar? biraz zorlu ve ko?u?turmaca içinde geçse de; bu yo?unluk gelinlerin dü?ünden önce yapt??? fiziksel aktiviteyi art?rmas?na yard?mc? olur. Yo?un geçen bu günlerde kar??la??lan zorluklar küçük bir davran?? de?i?ikli?i ile avantaja çevrilebilir.

14670361680.04298800

Dü?ün öncesi uzak durman?z gereken besinler
1- Konserve türü ve fazla tuzlu ürünlerden uzak durmalar? ?art. Çok fazla bu tür besinler tüketirlerse e?er vücutta su tutumu fazla olur. Dolay?s?yla ödem olu?ur, ?i?kinlik hissi ki?iyi rahats?z eder.

2- Basit karbonhidrat tüketmekten kaç?nmal?lar çünkü kalitesiz karbonhidratlar ?eker dengesinin bozulmas?na sebep olur, ki?i halsizlik ve yorgunluk hisseder. Dü?ün öncesinde daha çok enerji veren ve uyan?k tutan tam tah?llar ve protein grubundan tüketmek daha do?rudur.

3- Gaz yap?c? kurubaklagiller, asitli içecekler, ya?l? yiyeceklerden mutlaka uzak durulmal?d?r.

4- Su tüketimi art?r?lmal?d?r. Dü?ün tela?? içerisinde hissedilen susuzluk ve açl?k kar??t?r?labilir. Yemek yerine mutlaka su tüketmeye yönelmek gerekir.

5- Dü?ün öncesi stres ve heyecan ile ki?ide kab?zl?k ve ödem olu?turabilir. Bitki çaylar? tüketerek stres azalt?labilir. Kab?zl?k ve ödem için kiraz sapl? çay ve kay?s? çaylar? tüketilebilir.

Son 3 gün yap?lacak gelin diyeti
Kalk?nca: 1 bardak su + 2 tane kuru kay?s?

SABAH (09:00) – 1 ha?lama yumurta veya 1 dilim peynir (az ya?l?), 6 tane zeytin, ?ekersiz aç?k çay, 1 ince dilim tam bu?day ekme?i

ARA (10:30) – 4-5 küçük dilim elma

Ö?LE (13:00 ) – 120 gram ya?s?z ha?lama veya ?zgara et ya da (kabak garni), salata (1 tatl? ka???? zeytinya?? ), 1 dilim tam bu?day ekme?i

ARA (15:30) – 1 dilim peynir, 2 tane grisini, salata

AK?AM (19:00) – 1 kase yo?urt, 10 yemek ka???? patl?can veya kabak yeme?i (patatessiz,susuz), salata

ARA (21:00) – 10 tane çilek veya 2 ince dilim ananas

Güneşin zararlarına karşı önleminizi alın

güne?lenmek

S?caklar?n iyice bast?rd??? ?u günlerde hemen herkes tatile gidip iyice bronzla?ma hayali kuruyor. Ama dikkat! Güzel bir tene sahip olmak için u?ra??rken, güne?in zararl? etkilerine kar?? sava?may? da unutmamal?

Yaz?n bronz bir tene sahip olmak için saatlerce güne? alt?nda yatmaya çekinmiyoruz. Ama güne?in cilt kanserine davetiye ç?kard???n? ve bu kanser türünün kad?nlar aras?nda h?zla yay?ld???n? unutmamak gerekiyor. Cosmopolitan dergisi, daha kaliteli ve sa?l?kl? bir bronzlu?a kavu?man?n yollar?n? ara?t?rd?…
Ya??m 30’un alt?nda, cilt kanseri endi?esi ta??mal? m?y?m? Güne? hasar?n?n yüzde 80’i, 18 ya??n?zdan önceki dönemde gerçekle?iyor. E?er çocuklu?unuzdan beri vücudunuzda güne? yan??? sonras?nda su toplayan bölgeler olduysa, cilt kanseri riskiniz yüksek olabilir.

Güne? koruyucu ürün aç?ld?ktan sonra ne kadar kullan?lmal?? Bir önceki yazdan kalan yar?m ?i?e güne? ürününü atmaya genelde k?yamay?z. Fakat bu tarz ürünler aç?ld?ktan sonra birkaç ay içerisinde özelliklerini yitiriyorlar. Dolay?s?yla kullanman?z?n da pek bir anlam? kalm?yor.

B?R ÇAY KA?I?I!
Organik güne? koruyucu kullanman?n avantajlar? nelerdir? Organik güne? koruyucular?n?n içeri?inde bulunan çinko ve titanyumdioksit, cildin yüzeyine yerle?erek güne? ???nlar?n? yans?t?r fakat epidermise kadar emilemez. Bu sayede hassas cilt yap?s?na sahip ki?ilerde bile alerjik reaksiyonlara neden olmayan organik güne? koruyucular?, k?zarma ve ka??nt?lardan yak?nanlar taraf?ndan da tercih ediliyor.

Güne?lenmeye ç?kmadan önce ne kadar güne? koruyucu kullanmal?y?m? Yüzünüze, boynunuza ve kollar?n?za yar?m?ar çay ka????; gö?üs, kar?n, s?rt ve bacaklara ise birer çay ka???? kadar güne? koruyucu uygulaman?z yeterli olacak. Tabii suya girip ç?kt?ktan sonra i?lemi yenilemeyi asla unutmay?n.
Güne? sonras? ürünler gerekli mi? Hem de hayati düzeyde gerekli. Özellikle de aloe, E, C vitamini gibi antioksidanlar ve beta-karoten gibi karotenoidler bar?nd?ran ürünler tercih etmelisiniz.

EN AZ 30 FAKTÖRLÜ ÜRÜN KULLANIN!
Güne? koruyucu sat?n al?rken nelere dikkat etmeliyim? Muhakkak geni? spektrumlu, UVA ve UVB ???nlar?na kar?? koruyacak bir ürün tercih edin. Suya dayan?kl?, alerji yapmayan, gözenekleri t?kamayan 30 koruma faktörlü güne? kremleri, cilt kanserine kar?? silahlanman?z anlam?na gelecek.

YANI?A KAR?I BUZ KOMPRES?
Güne? ???nlar? saçlar için de zararl? m?d?r?
Güne? hasarlar?; kuruyan, y?pranan, elektriklenen ve rengi solmu? saçlar? da beraberinde getirir. Saç telleri güne?e kar?? oldukça hassast?r ve bu nedenle muhakkak bir güne? ürünüyle korunmalar? gerekir. Bunu da UVA ve UVB korumal? bir güne? koruyucu saç ürünü ve s?k örülmü? bir ?apka ile ba?arabilirsiniz.

Güne? yan?klar?n? nas?l giderebilirim?
Zarar gören bölgelere so?uk bir du? ya da buzla kompres yaparak anl?k müdahalelerde bulunabilirsiniz. E?er su toplamas? olursa, güne? sonras? bir losyonla yanma hissini birazc?k da olsa yat??t?rabilir, güne? yan??? olan bölgeyi bolca nemlendirdikten sonra a?r? kesici bir ilaç alabilirsiniz. Yan?k ?iddetliyse hemen bir dermatologdan yard?m al?n.

Güne? ürünleri ciltte hassasiyete neden olur mu?
Ara?t?rmalar; akne ilaçlar?n?n, antibakteriyel ve antifungal kremlerin baz? güne? ürünleriyle birlikte kullan?ld???nda alerjik reaksiyonlara neden oldu?unu gösteriyor. O nedenle dikkatli olun.

Aşırı terleme sorunu kariyeri etkiliyor

55ea8f53f018fbb8f887f111

A??r? terleme sorunu ya?ayan ki?ilerin özgüven eksikli?i ya??yor. Bu sorun yüzünden kariyeri sekteye u?rayan, özel hayat?nda ili?kilerinde sorunlarla kar??la?anlar bile var. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Gö?üs Cerrahisi Uzman? Op. Dr. Y?ld?ray Bekar, “A??r? terleme ki?ide saklanma ihtiyac? olu?turuyor. Tokala?mak bile zaman zaman onlar için utanç verici olabiliyor. Bu nedenle çareyi sosyal ortamlardan uzakla?makta buluyorlar. A??r? terleme sorunu olanlar, elleri terledi?i için el ele tutu?maktan çekiniyorlar ve yeni bir ili?kiye ba?lamalar?n? zorla?t?r?yor. Ancak bu sorundan kal?c? bir ?ekilde kurtulmak mümkün” dedi.

Yaz gelince terleme sorunu olanlar için kabus dolu günler ba?lad?. ‘Eller, koltuk alt?, ayaklar ve yüz bölgesi ba?ta olmak üzere vücudun olmas? gerekenden fazla terlemesi’ olarak adland?r?lan a??r? terleme sorunu, ki?inin kariyerinde sosyal hayat?na hatta özel hayata kadar pek çok soruna neden oluyor. Op. Dr. Y?ld?ray Bekar, a??r? terleme sorunu ve tedavisiyle ilgili bilgiler verdi:

Yaz k?? fark etmiyor
Ter; vücudun d?? ortamla ?s? transferini sa?lad??? gibi ayn? zamanda toksik maddelerin vücut d???na at?lmas?n? da sa?l?yor. ?nsan?n günlük hayat?n? olumsuz etkileyecek boyutta olan terlemeye ‘Hiperhidrozis’ deniyor. Genellikle eller ve koltuk alt?nda daha s?k olmak üzere yüzde ve ayaklarda da görülüyor. A??r? terleme her yüz ki?iden birini etkiliyor. Bu sorunu ya?ayan ki?iler, yaz ya da k?? mevsim fark etmeksizin her dönem belirli bölgelerinde a??r? terleme sorunu ya??yorlar.

A??r? terlemenin özel bir sebebi yok. Vücuttaki sempatik sinir sistemi hiperaktif yani a??r? çal???yor. Dolay?s?yla belli grup ki?ilerde ya da belli ?artlarda daha fazla görülmesi diye bir durum söz konusu de?il. Ancak Japonlarda 20 kat daha fazla görülüyor. Uyku d???nda her daim terliyorlar. Kad?n ya da erkek olmak da terlemeyi etkilemiyor. Ancak kad?nlar tedavi konusunda daha hassaslar erkekler tedaviden kaç?yor.

Ergenlikten sonra art?yor
A??r? terleme, özellikle ergenlik ça??ndan sonra art?? gösteren her cins ve sosyal yap?daki insanda görülen, tedavi edilmesi gereken patolojik klinik bir durumdur. Bu Klinik hastal?k tablosu, hastalar?n sosyal ya?amlar?n? ileri derecede olumsuz etkileyen, mesleki ba?ar?lar?na engel olabilen, hatta baz?lar?n?n profesyonel mesleklerini yapamamalar?na neden oluyor.

Meslek b?rakt?r?yor
Stres ve yo?un i? temposu a??r? terlemeyi tetikliyor. Sürekli i? toplant?lar? ve çok fazla ki?iyle temas eden ki?iler için a??r? terleme sorunu güvensizlik, özgüven eksikli?i, saklanma ihtiyac?, sosyal ortamlardan uzakla?ma gibi sonuçlara neden oluyor. Bu durum ise uzun vadede kariyerlerini olumsuz etkiliyor. Hastalar?m?z?n ço?u, ‘kimse ile tokala?am?yorum, günde 2-3 kez gömlek de?i?tiriyorum, topluluk içine ç?kam?yorum’ gibi ?ikayetlerle bize ba?vuruyor. Ki?i e?er bu durumdaysa t?bbi destek gündeme gelir. Ruhsal ve bedensel sa?l??a darbe vuran bu rahats?zl?k için mutlaka t?bbi yard?m al?nmal?d?r. Çünkü bu sorun bir süre sonra ki?inin asosyalle?ip, içe kapanmas?na neden oluyor. Hatta meslek seçimlerini etkiliyor. Ba?ka insanlarla fazla ileti?ime girmeyi gerektirmeyen daha bireysel çal??abilecekleri mesleklere yöneliyorlar.

Sadece sosyal hayata ya da kariyeri olumsuz etkilemiyor a??r? terleme. Duygusal ili?kileri de sekteye u?ratabiliyor. Elleri terledi?i için el ele tutu?maktan çekiniyorlar ve yeni bir ili?kiye ba?lamalar?n? zorla?t?r?yor.

Kal?c? çözüm cerrahi
A??r? terleme sorununu en kal?c? ve güncel tedavi yöntemi, klipsli ETS (Endoskopik Torakal Sempaktektomi)’dir. Yakla??k bir saat süren kapal? ameliyat yöntemi olan ETS ile her iki koltuk alt?ndan s?rayla (sa?, sonra sol taraf) be? milimetrelik, küçük iki tane delik olu?turacak kesi yap?l?r. Bu 5 mm’lik kesilerden birinden kamerayla girilip, terlemeye neden olan sempatik zincir bulunur. Etkilenen bölgeye göre (el, koltukalt?, yüz) o sinir zincirinin ilgili bölümlerine titanyum klips yerle?tirilir. Klipsi yerle?tirdikten sonra i?lem biter. Ameliyat?n etkisi; hasta henüz ameliyat masas?nda iken, sinirin kesilmesi veya sinire klips tak?lmas? ile hemen ba?lar (ilk 10 dk. içerisinde). Hastalar ayn? gün taburcu edilip, ertesi gün banyo yapmalar?na bile engel olmayacak bu i?lemden ?ki gün sonra da normal günlük i? hayatlar?na dönebiliyorlar. Ba?ar? oranlar? yüzde 98-99 civar?nda. Komplikasyon oran? yok denecek kadar az.”

Obezite a??r? terleme nedeni
Guatr, obezite, baz? metabolik hastal?klar ve bunlar?n tedavisi için kullan?lan baz? ilaçlar, sempatik sinirlerdeki aktiviteyi artt?rarak a??r? terlemeye neden olabilir. Özellikle heyecanl? ki?ilerde, genç ve orta ya? grubunda daha fazla görülen a??r? terleme hastal???nda botoks, iyontoferez gibi tedavi yöntemlerinin geçicidir. Bu yöntemlerle; el, ayak, koltuk alt?, s?rt ve yüz k?sm?ndaki a??r? terleme sorununu tamamen çözülemez, geçici süre azaltabilir. Ayr?ca bu tedavilerin k?sa ve orta vadede tekrarlanmas? gerekmektedir” dedi.

Benzer Ba?l?klar

Uçuşların neden olduğu kulak tıkanmaları nasıl önlenir?

ucuslarin_neden_oldugu_kulak_tikanmalari_nasil_onlenir-0

Uçak yolculu?u sebebiyle en s?k kar??la??lan sa?l?k problemi kulakta olu?ur. Bu problemler genellikle basit rahats?zl?klar olmakla nadiren geçici a?r? ve i?itme kayb? görülebilir.

Hava yolculu?u s?ras?nda probleme yol açan orta kulak bölümüdür. Ufak bir hava bo?lu?u oldu?u için, bas?nç de?i?ikliklerinden etkilenir. Geniz ile orta kulak aras?ndaki östaki borusu vas?tas? ile kulak zar?n?n her iki taraf?ndaki hava bas?nc? e?itlenir. ?ayet bir ?ekilde bas?nç fark? olu?ursa kulaklar t?kal? imi? gibi hissedilir. Östaki borusu, pek çok sebepten dolay? t?kanabilir ya da a?z? kapanabilir. Bu durumda, orta kulak bas?nc? e?itlenemez.

Östaki borusu ve onu dö?eyen doku, burun ve genizin devam?d?r. Bu devaml?l?ktan dolay? ço?unlukla burunun t?kal? olmas?, kulaklar?n da t?kal? olmas?na ve böyle hissedilmesine sebep olur. Östaki borusunu t?kanmas?na yol açan en s?k sebep basit so?uk alg?nl???d?r. Sinüs iltihaplar? ve burun alerjileri de (saman nezlesi gibi) s?k sebeplerdendir. Bir di?er t?kanma sebebi de dokularda ?i?li?e yol açan orta kulak iltihaplar?d?r. Yeti?kinlere göre daha dar oldu?u için çocuklar t?kan?kl??a daha yatk?nd?rlar.

Hava yolculu?u neden problem yarat?r
Hava yolculu?u esnas?nda ani bas?nç de?i?iklikleri olur. Bu bas?nç de?i?ikliklerinin e?itlenmesi için östaki borusunun o esnada hemen aç?l?p kapanabilmesi laz?md?r. Bu olay özellikle uçak ini?e geçti?inde görülür. Gerçekte, bas?nç de?i?ikli?ine yol açan her türlü durum problem yarat?r. Ayn? durumla, yüksek binalarda h?zla hareket eden asansörlerin içinde veya suya dalarken kar??la??r?z. Derine dalan dalg?çlara ve pilotlara bu durumla nas?l ba? edecekleri ö?retilir. Siz de kendi metodunuzu ö?renebilirsiniz.

Kulaklar?n?z?n t?kanmas?n? nas?l önlersiniz
Yutma i?lemi östaki borusunu açan kaslar? harekete geçirir. Sak?z çi?nerken veya naneli ?eker yerken daha s?k yutkunursunuz. Bunlar ini?e geçmeden önce yap?labilecek iyi egzersizlerdir. ?ni? s?ras?nda uyumamaya dikkat etmeniz gerekir çünkü uyurken yutkunma i?lemi çok yava?lar.

?ayet yutkunmak ve esnemek etkili de?ilse;

– Burun kanatlar?n?z? elinizle s?k?ca kapat?n?z.

– A??zdan kuvvetli bir soluk al?n?z.

– A?z?n?z ve burnunuz kapal? oldu?u halde bu nefesi yanak ve yutma kaslar?n?z? kullanarak d??ar? üflemeye çal???n?z.

– Böylece bas?nçl? hava östaki borusundan orta kula?a geçebilir. Kula??n?zda bas?nç veya ses hissetti?inizde ba?ard?n?z demektir. ?ni? s?ras?nda bunu birçok kez yapman?z gerekebilir.

– Bebekler bu i?lemi yapamazlar fakat bir ?ey emerlerse rahatlarlar. ?ni? s?ras?nda bebe?inizi emziriniz veya besleyiniz ve uyumalar?na müsaade etmeyiniz.

Hangi tedbirleri almal?s?n?z
– Kulaklar?n?za hava ile bas?nç yaparken karn?n?z? ve gö?sünüzü kullanmay?n?z çünkü bu durumda çok fazla bas?nç olu?ur. Uygun bas?nç sadece yanak ve yutma kaslar?n?z? kullanarak sa?lan?r.

– So?uk alg?nl???n?z, sinüs iltihab?n?z veya alerjiniz varsa en iyisi uçu?u ertelemektir.

– Son günlerde bir kulak müdahalesi geçirmi?seniz, doktorunuzdan uçu? hakk?nda bilgi al?n?z.

Burun aç?c? ilaçlar ve burun spreyleri
– Deneyimli yolcular ini?e geçmeden yakla??k bir saat önce burun aç?c? bir ilaç veya sprey kullan?rlar. Bu ilaçlar kula?a giden dokular? büzerek orta kulak havalanmas?na yard?mc? olurlar. Ayn? sebepten dolay? alerjisi olan ki?iler de alerji ilaçlar?n? uçu? öncesi almal?d?rlar.

– Burun aç?c? ilaçlar?n yüksek tansiyonu, kalp problemi, kalp ritm bozuklu?u, tiroid hastal???, a??r? sinirlili?i olan ki?ilerce kullan?lmadan önce mutlaka bir hekime dan???lmas? gerekmektedir. Ayn? ?ekilde hamile bayanlar da hekimlerine dan??mal?d?rlar.

Düşük kalorili limonata tarifi

tumblr_lnbav8QG8z1qa2xsmo1_500_large

D??ar?ya ç?kt???m?z zaman özellikle yaz aylar?nda serinlemek için portakal suyu veya limonata içeriz. Ancak masum sand???m?z bu içecekler oldukça kalorili…

Yaz?n hem ferahlatacak, hem de formunuzu koruyacak limonata tarifini sizinle payla??yoruz.

Zencefilli limonata
Malzemeler
* 1.5 lt su
* 5 limon
* 1 limon
* 8-10 sap taze nane
* 2 parmak büyüklü?ünde taze zencefil rendesi
* 1 kahve fincan? kadar hurma suyu

Kendall Jenner’ın diyet sırları

gq_kendall-jenner-s-sexy-gq-shoot

Son dönemlerin en popüler isimlerinden biri haline gelen Victoria’s Secret modeli Kendall Jenner, formda kalman?n s?rlar?n? takipçileriyle payla?t?. Kendall, New York’ta oldu?u zamanlarda yak?n arkada?? Gigi Hadid’in de gitti?i Gotham Gym’de boks yapt???n? söyledi.

Beslenme konusunda oldukça hassas
Fit kalmas?n?n tek s?rr?n?n spor olmad???n? söyleyen Kendall, sa?l?kl? beslenme konusunda oldukça hassas oldu?unu ve yediklerinin içeriklerine mutlaka göz att???n? da belirtiyor.

Genç modelin herkes gibi zaaflar? da yok de?il. Kendall Jenner, makarna yeme?i çok seviyor fakat yedi?i zaman kendini yorgun hissediyor. Güne yumurta ve avakado ikilisiyle ba?layan Jenner, kendini ??martmak istedi?inde ise k?zarrm?? tavuk ve pilav yemeyi tercih ediyor.

Jenner, Victoria’s Secret defilesi öncesi ne yedi?ini merak edenlere ise ?öyle yan?t veriyor: “Ak?am yemeklerinde tavuk, tatl? patatesler, yumurta beyaz? ve avakado yiyorum.”

"Menüye bak seç" diyeti ile haftada 2 kilo verin''

menuye_bak_sec_diyeti_ile_haftada_2_kilo_verin-0

Yaz?n yakla?mas?yla beraber diyet programlar? yerlerini almaya ba?lad?. Bir bilmece tad?nda olan “Menüye bak seç” diyeti ise size keyifli bir diyet program? sunuyor. Gününüzü tam anlam?yla 3’e bölen bu program her ö?ünde size 10 çe?it öneri sunuyor. Diyetin en güzel yan? ise hafta sonlar? serbest olu?u. Diledi?iniz öneriyi sadece hafta içi uygulayarak haftada 2 kilo rahatça verebilirsiniz.

“Menüye bak seç” diyeti için ö?ün önerileri…?

Kahvalt? önerileri
– 1 bardak süt, 1 bardak meyve suyu, 1 orta boy muz.
– 1 kase sütlü m?s?r gevre?i, 1 küçük dilim peynir,1 elma.
– 1 adet kat? pi?mi? yumurta, 1 dilim reçelli tost ekme?i, 1 kase meyveli yo?urt.
– Yar?m taze greyfurt, 1 çay ka???? bal, 1 dilim tost ekme?i, 1 kibrit kutusu büyüklü?ünde beyaz peynir.
– 1 dilim kepek ekme?i, 1 çay ka???? tereya??, 1 çay ka???? marmelat, 1 bardak elma suyu veya portakal suyu.
– 1 bardak light süt ve 2 çay ka???? kakao ile haz?rlanm?? s?cak kakao, 2 diyet bisküvi ve iki çay ka???? krem peynir.
– 1 adet elma, 1 dilim kepek ekme?i, 1 adet üçgen krem peynir, 1 bardak portakal suyu.
– 1 adet yumurtayla yap?lm?? ya?s?z omlet, 1 kibrit kutusu büyüklü?ünde beyaz peynir, 1 dilim çavdar ekme?i.
– 1 bardak light süt, 1 kase yulaf ezmesi, 1 adet elma.
– 1 bardak meyve suyu, 5 adet light bisküvi, 1 küçük dilim peynir.

14635698960.59136000

Ö?le yeme?i önerileri
– 1 domates, 50 gr. Dardanel ton bal???, 1 çayka???? mayonez, 1 ka??k ha?lanm?? m?s?r, k?v?rc?k salata, 1 salatal?k, 1 ka??k zeytinya?? ve limonla haz?rlanm?? salata. Ard?rdan 1 orta boy muz.
– 2 ince dilim ekme?i, 2 çay ka???? tereya??, 2 dilim peynirle haz?rlanm?? sandviçin yan?nda 1 bardak portakal suyu ve elma.
– 1 tas domates veya kar???k sebze çorbas?, üzerine krem peynir sürülmü? 1 dilim tost ekme?i, 1 porsiyon meyve.
– 1 kat? pi?mi? yumurta, 1 tabak ya?s?z ye?il salata, 50 gr. ha?lanm?? tavuk eti, 1 portakal.
– 1 tas yo?urtlu çorba (3 ka??k ha?lanm?? lapa pirince, 3 ka??k yo?urt ve bir miktar s?cak su ilave ederek kar??t?r?n, üzerine nane serpin.) 2 adet ?zgara köfte, 1 tabak sö?ü? do?ranm?? salatal?k ve domates.
– Bal?k ?nitzel (2 orta büyüklükte bal?k filetosunu galeta ununa bat?rarak hafif ya?da k?zart?n), 1 tabak mevsim salata, 1 porsiyon meyve
– 80 gr. tavuk eti, 30 gr. kereviz, marul ve bir çorba ka???? zeytin ya??yla haz?rlanm?? tavuk salatas?, 1 dilim ekmek, 1 armut.
– 1 tabak domatesli spagetti (30 gr. spagetti makarnay? ha?lay?n ,di?er tarafta bir çay taba?? dilinmi? kuru so?an? ya?da kavurun ve domatesi üzerine do?rayarak sos haline getirin, makarnan?n üzerine dökün),1 bardak ayran.
– Izgarada k?zart?lm?? 60 gr. Hamburger eti, 1 tabak sö?ü? do?ranm?? domates ve salatal?k, 1 elma.
– 1 tas domates çorbas?, 1 tabak lahana salatas? (50 gr. turp, 140 gr. k?rm?z? lahana, marul ve 1 çorba ka???? zeytinya?? ile haz?rlay?n), 1 dilim kepek ekme?i.

14635699230.91846500

Ak?am yeme?i önerileri
– 1 tas mercimek çorbas?, 100 gr. ha?lanm?? tavuk, 1 tabak ha?lanm?? sebze, vanilyal? bir top dondurma.
– 3 adet ha?lanm?? sosisin yan?nda 1 ha?lanm?? patates, ye?il so?an ve maydanozla haz?rlanm?? patates salatas?,1 kase meyveli yo?urt.
– 1 tas domates çorbas?, 3 adet etli kabak dolmas?, 1 tabak meyve salatas?
– 1 tabak ya?s?z makarna, 2 adet ?zgara bal?k, 2 top meyveli dondurma.
– 2 yumurta, 100 gr ha?lanm?? mantar, biraz peynir, maydanoz ve margarinle haz?rlanm?? mantarl? omlet, 1 bardak ayran, 1 elma.
– 1 tas sebze çorbas?, 3 köfte, 1 tabak havuç salatas?, 1 portakal.
– 1 tabak menemen (2 küçük domates, 1 yumurta, 1 ye?il biber ve 1 tutam karabiber ile haz?rlay?n), 1 dilim k?zarm?? ekmek, 1 kase yo?urt.
– 80 gr. ha?lanm?? alabal?k, yan?nda 1 tabak rendelenmi? havuç ve 1 orta boy ha?lanm?? patates.
– 1 tabak ton bal?kl? makarna (1 tabak ha?lanm?? makarnan?n üzerine 20 gr. taze tor bal???n?, 1 domates ve bir avuç maydanozu do?ray?n), 1 muz.
– 1 tabak peynirli patates salatas? (100 gr. ha?lanm?? patates, 1 di? sarm?sak, 10 gr. dil peyniri, k?v?rc?k, maydanoz ve 1 çorba ka???? zeytinya?? ile haz?rlay?n) , 2 grissini, 1 portakal.

Kim Kardashian 27 kilo verdiren diyet programını açıkladı...

Geçti?imiz Aral?k ay?nda ikinci bebe?ini dünyaya getiren Kim Kardashian bu süre içinde verdi?i 27 kilonun s?rr?n? aç?klad?.

kim_kardashian_27_kilo_verdiren_diyet_programini_acikladi-0

Magazin gündeminden dü?mek bilmeyen Kim Kardashian ikinici bebe?inin do?umundan sonra diyet ve egzersiz program? sayesinde 27 kilo verdi?ini aç?klad?. Bunu nas?l ba?ard???n? ise People dergisine anlatt?. Hamileli?i s?ras?nda 87 kiloya ula?an Kardashian 60 kiloya inmek için çok s?k? çal??t???n? söyledi. 35 ya??ndaki ünlü isim, vücudunu eski haline geri getirebilmek için ise Atkins diyeti uygulad?. Yani karbonhidrat? olabildi?ince azaltt?.”Çocu?u olan herkesin de bilece?i gibi vücudu eski haline sokmak, kararl?l?k ve hem zihinsel hem fiziksel bir güç gerektiriyor” diyen Kardashian diyetin yan? s?ra her sabah saat 6’da antrenörünün onu çal??t?rd???n? da belirtti.

??te Kardashian’?n 3 günlük diyeti:

1.Gün
Kahvalt?: Ç?rp?lm?? yumurta ve hindi sosis, yan?nda az ya?l? peynir ve taze meyveli yo?urt.
Ara Ö?ün: Bitter çikolata ve f?nd?k bar?
Ö?le Yeme?i: Ispanakl? ?zgara tavuk ve peynirli sos
Ara Ö?ün: Yar?m havuç ve 4 ka??k humus
Ak?am Yeme?i: Ye?il fasülyeli ve kekikli bal?k
Toplam: 1504 kalori

2. Gün
Kahvalt?: Tavuk sosis, domates sos ve peynir ile sotelenmi? karnabahar
Ara Ö?ün: Yar?m elma ve 50 gr cheddar peyniri
Ö?len Yeme?i: Domatesli, tur?ulu ve so?anl? hindi burger
Ara Ö?ün: Atkin Bitter çikolata bar?
Ak?am yeme?i: Bir ka??k pilav ile ku?konmazl? tavuk
Toplam: 1561 kalori

3. Gün
Kahvalt?: Ha?lanm?? yumurta, peynir ve bir ka??k bal
Ara ö?ün: Vanilyal? Frappe
Ö?le yeme?i: Baharatl? tavuklu noodle
Ara ö?ün: Atkin Vanilyal? bar
Ak?am yeme?i: Ha?lanm?? tavuk, karnabahar ve peynir
Toplam: 1700 kalori

Vücudunuzu arındıracak 3 günlük sıvı detoks programı

Vücudunuzu dinlendirmek, ar?nd?rmak ve yeniden do?mu? gibi hissetmek için bu 3 günlük s?v? detoks program?n? uygulayabilirsiniz.

vucudunuzu_arindiracak_3_gunluk_sivi_detoks_programi-0

”Diyetlerin alt?n yard?mc?s? ve vücudumuzun en sad?k dostu s?v? detokslard?r. Vücudumuzu dinlendirmek, ar?nd?rmak ve yeniden do?mu? gibi hissettirmekle birlikte çok ciddi bir hafifleme sa?layan s?v? detokslar yaz aylar?n?n en ciddi kurtar?c?s?d?r” diyen Beslenme Uzman? ?ebnem Demir, detoksla ilgili her bilgiyi ve mucize de?erinde 3 günlük s?v? detoks tarifini aç?klad?.

Detoks nedir, nas?l yap?l?r
Vücudumuzun depolad??? ya?lardan kurtulmak için yapt???m?z do?ru ve dengeli diyet programlar?nda amaç metabolizmay? daha h?zl? çal??t?rmak olsa da belli bir süreden sonra zay?flama eylemi azal?r hatta durabilir. Bu gibi durumlarda bizlerin alt?n bir yard?mc?s? vard?r: “Detoks”

Detoks vücuttan toksin ve ödem atarak vücudun rahatlamas?n? sa?layan k?sa vadede h?zl? sonuçlar veren etkili bir beslenme program?d?r.

Detoks programlar?n?n 3-5-7 ya da 2 haftal?k periyodlar? var olmas?na kar??n en çok tercih edilen 3 günlük programlard?r. Detoks programlar?n?n daha uzun süreli olmamas?n?n en önemli nedeni disiplin isteyen ve uygulamas? zor bir beslenme tipi olmas?d?r. Detoks programlar?n?n bir ba?ka faydas? hücrelerin yenilenmesine, cildin güzel; parlak olmas?na yard?mc? olur ve depresyonu engeller.

Detoks programlar?nda egzersizin önemi
Detoks sadece beslenme ile sa?lanamaz. Beslenmemizde yapaca??m?z de?i?ikliklerle vücudumuza yeni toksinler eklemeyi k?s?tlar ancak var olan toksinleri vücuttan atmak için egzersizlerin yap?lmas? gerekir, terleme yoluyla var olan toksinlerin at?l?m?n? sa?layacakt?r.

Detoks programlar?nda uygulanmas? gereken alt?n kurallar vard?r.

– Ö?ünlerin s?ras? ve yerleri de?i?tirilmemelidir.

– Yemeklerde tuz kullan?lmamal?, baharat seçimine dikkat edilmelidir.

– Kahve ve çay tüketimi ?ekersiz yap?larak siyah çay?n tüketiminden kaç?n?lmal?.

– Uyku düzenine dikkat edilmeli.

– Günde 2.5litre su tüketilmeli.

– Günlük egzersizler aksat?lmadan uygulanmal?.

Bu kurallara sa?d?k kalarak 3 günde gözle görülür büyük de?i?imler ya?ayaca??n?z garantidir.

Beslenme Uzman? ?ebnem Demir’in alt?n de?erindeki 3 günlük s?v? detoks tarifi ile vücudunuzda muazzam de?i?ikliklere haz?r olun, i?te o muhte?em s?v? detoks tarifi;

1. gün
Sabah

*Green juice

– 3 kereviz sap?
– 1 salatal?k
– 2 karalahana yapra??
– 1 tane soyulmu? limon
– 1 ye?il elma
– 1 ba? parmak ucu kadar zencefil
– 1 tutam rezene

Ara 1

– 8 adet çilek
– 1 adet kapya biber
– 2 adet salata?k
– 4 yemek ka???? ya?s?z yo?urt
– 2 fincan ye?il çay

Ö?len

*Armutlu ye?il içecek

– 1 demet ?spanak
– 1 avuç lahana
– 1 ye?il elma
– 1 salatal?k
– 1 armut

Ara 2

– 10 adet ?spanak yapra??
– Yar?m avakado
– 2 adet kivi
– Çeyrek muz
– 1 su barda?? light süt
– Yar?m su barda?? Hindistan cevizi sütü

Ak?am

*Fit çorba

– 1 bebek ?spanak demeti
– 1 Tatl? ka???? zeytinya??
– Yar?m p?rasa, soyulup do?ranm?? so?an
– 1 küçük do?ranm?? kabak
– 1 di?i do?ranm?? sar?msak
– 1 avuç maydanoz
– ½ limon suyu
– 1.5 bardak su

2. gün
Sabah

– 1 adet ye?il elma
– 1 ba? parmak kadar zencefil
– 1 limon
– 1 salatal?k

Ara 1

– 1 adet greyfurt
– 125 gram ananas
– 125 gram çilek
– 1 su barda?? light yo?urt

Ö?len

– 1 dilim ananas
– 1 ye?il elma
– 1 kase nane yapra??
– 1 salatal?k

Ara 2

– 100 gram muz
– 8 gram zencefil
– 80 gram portkal suyu
– Yar?m çay ka???? tarç?n
– 100 gram su

Ak?am

*Fasülyeli, kabakl? çorba

– 2 fincan su
– 1 orta boy kabak
– 110 gram taze fasülye
– 1/4 maydanoz ( saplar? ay?klanm?? ve do?ranm??)
– 1 domates
– 1 di? sar?msak
– ½ sap kereviz

3. gün
Sabah

– 1 salatal?k
– 1 demet maydanoz
– 150 gr roka
– 1 parmak kadar zencefil
– 1 adet limon
– 1 dilim ananas

Ara 1

– 1 adet ye?il elma
– 1 adet salatal?k
– 25 gram kereviz sap?
– 20 gram maydonoz
– 15 gram kabu?u temizlenmi? limon
– 8 gram taze zencefil

Ö?len

*K?rm?z? juice

– 8-10 yaprk kara lahana
– 6 adet orta boy pancar
– 5 adet kereviz sap?
– 1 adet armut
– 2-3 limon
– 1 cm zencefil

Ara 2

– 150 gram lahana
– 80 gram maydonoz
– 50 gram ananas
– 100 gram limon
– 10 gram kereviz
– Yar?m çay bard?? su

Ak?am

– ½ fincan siyah mercimek ( 24 saat bir tutam tuz kat?lm?? suda bekletilmi?)
– ½ havuç
– ½ domates
– ¼ so?an
– ½ kereviz sap?
– 1 di? sar?msak
– 1 karanfil
– ½ defne yapra??
– 3 fincan su
– 1 tatl? ka???? kekik, biberiye
– 1 tatl? ka???? taze pul biber

Çikolatalı yumuşak şekerleme

cikolatali_yumusak_sekerleme_1

Malzemeler
3 yemek ka???? tereya??
1/4 bardak kakao
0.5 çay ka???? vanilya
1/8 bardak süt
1+3/4 bardak pudra ?eker
f?nd?k, üzüm (opsiyonel)

Haz?rlan???
?ekerlemeyi yapaca??n?z kal?p ya?lama gerektiren bir kal?psa ya?lay?n ya da ince plastik tabaka ile kaplay?n. Silikon pasta kal?plar? esneyebildi?i için ekstra bir i?lem gerektirmiyor.

Opsiyonel olarak kullanaca??n?z f?nd?k, üzüm gibi malzemeler haricindeki bütün malzemeleri benmari(1) kab?nda kar??t?r?n. Tereya?? eriyip homojen bir kar???m elde etti?inizde f?nd?k ya da üzümü ilave edin ve daha önceden haz?rlad???n?z kal?ba kar???m? dökün.

?ekerleme yeteri kadar sertle?ti?inde kal?ptan ç?kart?p dilimleyin.

Afiyet olsun.
1) ?çinde kaynar su olan bir demli?in üzerine yerle?tirece?iniz bir borcam ile benmari kab?n? evdeki malzemeler ile haz?rlayabilirsiniz.