Bonfile Nasıl Pişirilir?

Kolay gibi görünse de lezzetli ve ba?ar?l? bonfile pi?irmenin de baz? s?rlar?, püf noktalar? vard?r. Etin seçimi, dilimlenmesi, pi?irme ?s?s? ve pi?irme süresi sonucun iyi olmas? aç?s?ndan önem ta??r. Peki bonfile nas?l pi?irilir?
bonfile-696x464

Bonfile, dana ve s???r gibi büyükba? hayvanlar?n s?rt bölümünün iç k?sm?nda, sokumla antrikot aras?nda, bir ucu ince, di?er ucu kal?n olan bir et parças?d?r. Gerek lezzeti gerek görünümü itibariyle “etlerin kral?” olarak kabul edilen bonfileyi sat?n al?rken yakla??k 1 buçuk-2 kilogram gelen parçalar?n seçilmesi uygun olacakt?r. Sat?n ald???n?z bonfile parças?n?n haz?rl?k a?amas?, eti kullanaca??n?z yeme?in ba?ar?l? sonuçlanmas? için önemlidir.

Haz?rlanmas?
Büyük bir parça halinde sat?n ald???n?z bonfilenin ya? ve sinirlerinden ayr??t?r?lmas? gerekir. Ya? ve sinirlerinden ar?nd?r?lan bonfile, 200 graml?k parçalar halinde kesilmeli ard?ndan her bir parça 1,5-2 cm olacak ?ekilde ezilmelidir. Bonfilenin ince olmamas? önemlidir. Çünkü ince ezilmi? parçalar pi?erken kurur ve lezzetsiz olur. E?er sat?n ald???n?z etler ince haz?rlanm?? olursa o zaman bunlar? ?zgara olarak tüketmeniz, etin lezzetini korumas? aç?s?ndan önemlidir. S???r etine oranla ya?s?z olan dana bonfileyi haz?rlarken hafifçe ya?lamak gerekebilir.

Bonfile yapmaya ba?larken dinlenmi? ve oda s?cakl???n?zdaki etlerin üzerine biraz zeytinya?? dökün. Üzerine karabiber serpi?tirin. F?rça yard?m?yla karabiber ve zeytinya??n? iyice yay?n. Üzerine hafiften tuz dökün, mümkünse kaya tuzu kullan?n. Ayn? i?lemi etlerin ters taraf? için de uygulay?n.
Rost-Beef-360x225

Pi?irilmesi
Pi?irme konusunda ise pi?irme yöntemine göre etleri haz?rlamakta fayda var. Bonfileler ince dilimlenirse tencerede soslu olarak pi?irilebilece?i gibi, tavada ?zgarada olabilir ama mangal yapacaksan?z daha kal?n dilimletmeniz önerilmekte çünkü böylelikle suyunu kaybetmez. E?er evde kal?n bir parçay? pi?irmek isterseniz döküm tava kullan?n ve iki yüzünü kahverengi olana kadar k?zart?ktan sonra yakla??k 140-160 derecelik f?r?nda yakla??k 5-10 dakika dinlendirin. Bütün olarak f?r?na verirseniz f?r?n? önceden 230 dereceye ?s?t?n, bonfileleri koyduktan sonra ise 200 dereceye k?s?n 30 dakika sonra 160 dereceye indirip bir 30 dakika daha pi?irin.

Bonfilenin Dünya Mutfaklar?ndaki Yeri
Bonfile, bütün olarak, dilimlenmeden f?r?nda k?zart?l?rsa “rozbif” ad?n? al?r. Bonfilenin dünya mutfaklar?ndaki yeri ülkeden ülkeye farkl?l?k gösterir. Örne?in bonfilenin kal?n k?sm?, biftek ve “chateaubriand” yap?m?nda kullan?l?rken, ince olan k?sm? do?rudan “fileto”, “tournedo” ve “fileminyum” haz?rlanmas?nda kullan?l?r.

Tarhun-Soslu-Biftek-360x360

Ramazana Özel Ünlü Şeften Püf Noktaları

?ftarda hangi yemekleri tercih etmeli? Sofrada mutlaka bulunmas? gerekenler nelerdir? ?ftar ve sahurda nelere dikkat etmek gerekir? BTA’n?n Sa?l?kl? Yemekler ?efi Mark Decker, oruç tutanlar?n dikkat etmesi gerekenleri listeledi. Ramazan sofralar? için alt?n öneriler verdi.

BTA’n?n Sa?l?kl? Yemekler ?efi Mark Decker, oruç tutanlar için a?a??daki önerileri verdi:

Movenpick-Ramazan-Menu-240x360

· “?ftar ve sahur sofralar?n?zda tercih etti?iniz yemeklerin Ramazan d???ndaki beslenme tarz?n?zdan çok farkl? olmamas? gerekir.
· ?ftar ve sahur aras?ndaki beslenme, büyük oranda sebze, meyve, i?lenmemi?/do?al karbonhidrat kaynaklar? (tam tah?llar, patates vs.), daha az miktarda k?rm?z? et, beyaz et, deniz mahsulleri, az miktarda az ya? ve az ?eker içeren ürünler ile gerçekle?ebilir.
· Toz?ekerin yerine do?al tatland?r?c?lar?n (bal, pekmez, hurma, kurutulmu? meyve vs.) beyaz unun yerine tam tah?llar?n (tam bu?day unu vs.), kat? ya??n yerine ise kaliteli bitkisel ya?lar?n (zeytinya?? vs.) tercih edilmesi çok daha uygundur.
· Kompleks karbonhidratlar (tam tah?llar grubu, bakliyatlar, patates, meyve ve sebze) yani yüksek oranda lif içeren g?dalar çok faydal?d?r. Tok tutarlar.
· Sahurda, tok tutan, lifli g?dalar tercih edilmelidir.
· ?ftarda ilk olarak taze s?k?lm?? meyve, sebze sular?, çorbalar içmek çok iyi bir tercihtir.
· ?ftarda s?v? tüketiminden sonra en iyisi bir yar?m saat mola verip, ondan sonra kat? g?dalara devam etmektir.
· Hurma çok iyi bir enerji kayna?? olup vücudumuzun günlük ihtiyaçlar?n?n bir k?sm?n? kar??lamaktad?r. ?ftar sofras?nda mutlaka yer almal?d?r.
· Yeterli su/s?v? tüketimi çok önemlidir.
· ?ftar ve sahur aras?ndaki beslenmenin yüzde 51’i çi? sebze, meyve ve ceviz çe?itlerinden olu?abilir. Genelde hayvansal ürünleri azaltmak daha faydal?d?r.
· Pi?irme yöntemi olarak, mümkünse daha çok ha?lama, bu?ulama, buharda, f?r?nda pi?irme, ?zgara tercih edilmelidir. Az ya?l? seçenekler tercih edilmelidir.”
Pelit-Iftar-Menusu-1-244x360

BTA’n?n Tad?nda Anadolu ve Turcuisine restoranlar?nda yöresel lezzetlerle dolu iftar sofralar? misafirleri bekliyor. Zeytinya?l? seçenekleri, baklagiller grubundan bol alternatifler ve daha birçok lezzet misafirlerin be?enisine sunuluyor. Tad?nda Anadolu’da yer alan erikli sulu köfte ve ?spir kuru fasulye Ramazan sofralar? için ideal tercihler olabilir

Bir Tanesinden Bile Sağlık Fışkıran Cevizin Faydaları

cevizin-yararlari-696x464

Ak?am saatleri, yemekler yendi, çaylar demlendi, çerezler haz?rland?. Çekirdek, f?nd?k, f?st?k derken ortaya ceviz ç?k?verdi. ??te orada durun, cevizin faydalar? saymakla bitmiyorken bilincinde olup yiyin istedik. O yüzden de sizin için cevizin faydalar? yaz?m?z? derledik.

Ceviz, süt halindeyken reçele dönü?ebilen, olgunla?t???nda en besleyici yemi?lerden bir tanesi olan enfes bir yiyecek. Hayat?n?z?n tüm noktalar?na cevizi p?t diye entegre edebilirsiniz. Örne?in sa?l?kl? besleniyorsan?z ara ö?ünlerinizde mutlaka ceviz yemelisiniz, beslenmenize çok fazla dikkat etmiyorsan?z bile ceviz yiyerek cevizden çok fazla yararlanabilirsiniz.

Peki cevizin faydalar?, bu cevizin yararlar? nelerdir?

O halde hemen anlatmaya ba?layal?m.

cevizin-sagliga-etkileri

Kalbi ve kalbe giden damarlar? korur, kollar: ?çerdi?i Omega-3 ya? asidi ile bal?ktan sonraki en önemli Omega-3 kayna??. Bu nedenle kalbe giden damarlar? koruyor, kalbi sa?l?kl? k?l?yor. Ayn? zamanda damarlarda birikmeye ba?layan kötü kolesterolü de defetti?i biliniyor. E?er her gün 1 tatl? ka???? dövülmü? ceviz yerseniz de kolesterolünüz sa?l?kl? bir seviyeye ula??yor.

Diyabet konusuna bir çözüm getirir: Cevizin bir di?er en önemli özelli?i ise diyabet ile sava?mas?. Tip 2 diyabet konusunda oldukça yard?mc? olan ceviz, kalp damar sa?l???n? korumas? nedeniyle de diyabete yard?mc? olmu? oluyor.

Kemikleri güçlendirir: Ceviz ayn? zamanda bir kemik güçlendirici olarak da görev al?r. Bunu da içerdi?i de?erli vitamin ve minarellere borçludur. Özellikle menopoz ve andropoz sonras? görülen kemik erimesi sorunlar?na kar?? birebirdir.

cevizin-faydalari

Kilo verdirir: Ceviz, daha önce de bahsetti?imiz gibi kilo verme sürecinde de yard?mc?d?r. Çünkü içerdi?i Omega – 3 ve doymam?? ya?lar nedeniyle sizi tok hissettirir, ara ö?ün olarak tüketti?inizde bir sonraki ö?ünde çok daha az yemenize yard?mc? olur.

Cildi güzelle?tirir: Cildinizin güzelli?ini cevize borçlu olmak istemez misiniz? Ceviz, yine içerdi?i ya?lar nedeniyle cilt yap?s?n? besler, esneklik kazand?r?r ve do?al olarak parlak bir görünüme kavu?mas?na yard?mc? olur. Ayn? zamanda bu nedenlerden dolay? k?r???kl?k kar??t? olarak da çal???r.

Haf?zay? güçlendirir: Kendisi zaten beyne benzedi?i için ve genellikle meyve ve sebzelerde insan vücudunda benzedi?i organlara iyi gelme bir durumu oldu?u için ceviz de beyne benzeyen yap?s? ile haf?zay? güçlendirir. Bunun as?l nedeni de tabii ki t?pk? bal?kta oldu?u gibi sahip oldu?u besleyici ve geli?tirici bir ya? olan Omega-3’tür.

Yemeklere ve Çaylara Tat Veren Karanfilin Faydaları Nelerdir?

karanfilin-yararlari-696x464

Yemeklere tat veren, çaylar? kokusuyla güzelle?tiren karanfilin faydalar? nelerdir, size bugün bu konudan bahsedece?iz.

Dünyan?n en eski baharatlar?ndan bir tanesi olan karanfili bilimsel olarak inceledi?imizde tüm mevsimler boyunca ye?il kalan bir a?açtan elde edilen bir baharat oldu?unu görürüz. Karanfil a?açlar? yakla??k 10-20 metreye kadar uzayabilirler. Karanfil a?ac?n?n çiçek tomurcuklar?ndan elde edilen baharat, odunumsu, siyah renkli ve güzel kokuludur.

Ancak karanfilin insanl?k tarihinde özel bir yeri oldu?unu ?u ?ekilde aç?klayabiliriz: Milattan önce 3. yüzy?lda Çin imparatorlar? ve aristokrasisi, bütün ziyaretçilerine a??z kokular? için karanfil ikram etmeden görü?mezlerdi. Eski Romal?lar’da karanfili baharat olarak kullan?yorlard?. Romal? Plinus’un, “Bir y?l geçmiyor ki, Hindistan, Roma ?mparatorlu?unu 50 milyon sesterce kurutuyor” sözünü ?lk ve Ortaça? Bat? Uygarl?klar?nda karanfilin yüksek fiyat?na kan?t olarak gösterebiliriz. 17. ve 18. yüzy?l ?ngiltere’sinde karanfil, yüksek fiyat? sebebiyle alt?n ile e?de?erdi.

karanfilin-faydalari

Di? a?r?lar?n? yok eder: Di?inizin üzerinde tutarak di? a?r?lar?n?n giderilmesine yard?mc? olabilirsiniz.

Mide bulant?lar?n? sonland?r?r: Karanfil tozunu bal ile kar??t?r?p yerseniz özellikle sabah gerçekle?en mide bulant?lar?n? da gidermi? olursunuz.

A??z kokular?n? ortadan kald?r?r: Yaz?m?zda daha önce de bahsetti?imiz gibi karanfil a??z kokular?n?n da giderilmesine yard?mc? olur. Yo?un aromas? nedeniyle kötü kokular? giderir.

karanfil-nedir

Öksürü?ü keser: Özellikle kendinizi kötü hissetti?inizde ve öksürecek gibi hissetti?inizde karanfili a?z?n?zda tutarak ve hafifçe çi?neyerek öksürü?ünüzü ortadan kald?rabilirsiniz.

?i?kinlik ve ödemi atar: Karanfil çay? içti?inizde ya da çay?n?za karanfil katt???n?zda toksinlerden ar?nd?rma özelli?i nedeniyle ?i?kinlikleri ortadan kald?r?r, ödemi yok eder.

So?uk alg?nl???na iyi gelir: T?pk? öksürük krizlerini gidermesinde oldu?u gibi gribal enfeksiyonlar ve so?uk alg?nl?klar?na kar?? da iyi gelir. ?ki damla karanfil ya?? ile bir tatl? ka???? bal? kar??t?r?p yerseniz daha k?sa sürede iyile?irsiniz.

Kokusuyla sizi rahatlat?r: Sinirli oldu?unuz ya da kendinizi yorgun hissetti?iniz zamanlarda karanfil koklamak sinirlerinizi rahatlataca?? için yorgunluk belirtilerini ortadan kald?r?r.

Cildinizi gençle?tirir: Karanfil ya?? ile haz?rlayaca??n?z kar???mlar cildinizi güçlendirir ve gençle?tirir. Ancak dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta vard?r. O da karanfil ya?? do?rudan yani seyreltilmeden deriye uygulanmamal?d?r. Aksi halde ciltte tahri?e, yanmalara ve alerjilere neden olabilir.