Ramazan Ayına Özel Yöresel Tarifler

Ramazan ay?na özel yöresel tarifler iftar sofralar?n?za e?siz bir tat katacak. Anadolu ve Rumeli co?rafyas?nda özellikle yemek kültürü anlam?nda farkl? bir tatla ya?an?r. Yöresel sofralarda bu aya özgü lezzetler yerini al?r. Yöreye özgü bu yemek ve tatl?lar aras?nda k?sa bir gezinti yap?p tariflerini ö?renmek ister misiniz?

sacarasi
Saçaras?
Konya mutfa??na özgü bir tatl?d?r. Özellikle Ramazan’da iftar sofralar?nda mutlaka saçaras? olur. Eskiden, haz?rlanan tatl? tepsisi sac?n üzerine konur, oca?a oturtulurdu. Üzerine ikinci bir saç kapat?l?r ve o sac?n üzerine ocaktan al?nan me?e odununun korlar? dö?enirdi. Böylece tatl? tepsisi iki saç aras?nda pi?erdi.

Tepsiyi ya?lamak için:

2 yemek ka???? tereya??
Hamuru için

2 yumurta
1 yemek ka???? tereya?? (eritilmi?)
½ su barda?? su
1 tatl? ka???? tuz
5 su barda?? un (ikinci kalite ev unu)
1 su barda?? un (açma pay?)
250 gr tereya?? (eritilmi?)
250 gr kaymak
1 su barda?? pudra ?eker veya 1 ölçü baklava ?urubu
Yap?l???
Tepsi ya?lan?r. Bir kapta yumurta, tereya??, su, tuz ve alabildi?i kadar unla kulak memesi yumu?akl???nda bir hamur yo?rulur. Yumurta büyüklü?ünde bezeler yap?l?r, ya? bez örtülür, 30 dakika dinlendirilir. Çok ince aç?l?r, eritilmi? ya?dan bir ka??k serperek ya?lan?r, ikiye katlan?r. Orta k?sm?na kaymak koyularak çubuk ?eklinde sar?l?r. Tepsinin d???ndan ba?layarak içe do?ru dö?enir. Yufkalar bitince kalan ya? k?zd?r?l?r, üzerine serperek gezdirilir. F?r?nda pembele?inceye kadar pi?irilir. Yüzüne pudra ?ekeri serpilir veya so?uk tatl? ?urubu gezdirilir.

Rumeli-Pacasi

Rumeli Paças?
Trakya mutfaklar?n?n bu lezzeti sadece Ramazan döneminde de?il, dü?ünlerde de haz?rlan?r.

Malzemeler

100 gr. k?yma
1 kibrit kutusu tereya??
3 yemek ka???? un
1 adet yumurta
1 çay ka???? tuz
4 su barda?? et suyu
1 tatl? ka???? sirke
2 di? sar?msak
1 yemek ka???? salça
Haz?rlan???
Sar?msaklar? iyice dövün ve yumurtay?, unu, tuzu et suyuyla harmanlay?p orta dereceli bir ate?te muhallebi k?vam?na gelene kadar pi?irin. Bir taraftan da sosu için k?ymay? ya?da salçayla birlikte kavurun. Pi?en paçay? tabaklara koyun ve üzerine sosu döküp servis yap?n. Özellikle Ramazan‘da iftariyelik olarak sunulan paça mutlaka s?cakken yenmelidir, iste?e göre sosu, k?yma yerine sucukla da yap?labilir.

Kerebic-360x341

Kerebiç
Mersin yöresine ait biraz da Ramazan ay?yla özde?le?mi? bir tatl?d?r. Bu yüzden Ramazan ay?nda yo?un olarak yap?l?r ve tüketilir. Beyaz bir köpü?ün içinde yatan irmikle yap?lm??, içi f?st?k veya ceviz dolu, içli köfte ?eklinde oldukça ?ekerli bir lezzettir.
Malzemeler
çöven kremas? için:

2 adet çöven otu
5 su barda?? pudra ?ekeri
kurabiye için:

1 cay barda?? s?v?ya?
100 gr. erimi? ?l?k margarin
1 cay barda?? pudra?ekeri
2 yumurta
yar?m cay barda?? irmik (eklemeyebilirsiniz)
ald??? kadar un
içine: toz antep f?st?g? vb.
Haz?rlan???
Çöven otunu y?kay?p tencereye al?n. 4 bardak su ilave edin. Bir gece suda bekletin. Sabah çöven otunu 2 saat kaynat?n suyu azal?rsa kaynarken 1,5 su barda?? su ilave edin. Kaynayan çöven otunu süzün. S?cakken ?ekerini ekleyin, kar??t?rarak eritin. Biraz ?l?t?n. Mikser ile köpük olana kadar ç?rp?n, k?vam? koyula??nca olmu? damakt?r. ( 1 saat ç?rp?n mikseri arada dinlendirin). Kurabiye için, yumurta, seker ve ya?? iyice kar??t?r?n. ?rmik ilave edin. Ald??? kadar un ile yumu?ak hamur yap?n. Hamuru cevizden büyük parçalara al?n, içli köfte gibi elle çukur yap?n. ?çine antep f?st???n? doldurun ve kapat?n tepsiye dizin. Önceden ?s?nm?? 185 derece f?r?nda pi?irin. Servis taba??na al?n, üzerine çöven sosunu dökün tarç?n serperek servis edin.

Baklava yapımında püf noktalar

Ev-Baklavasi

Türk mutfa??n?n “tatl?lar menüsünün” en ünlü ama bir o kadar da zahmetli tatl?s?n?n baklava oldu?u konusunda ço?u insan hemfikirdir. Baklava, damaklarda b?rakt??? tad?n haz?rlanmas? esnas?nda verilen emekle do?ru orant?l? olarak artt??? çok özel bir tatl?.

Özellikle Ramazan bayram? öncesinde geleneksel olarak yap?lan “ev baklavalar?” özel emek gerektirmekte. Pastanelerin yapt??? haz?r baklavalar?n lezzetini sevenler oldu?u gibi, özel olarak yap?lm?? bu ev baklavalar?n? arayanlar da oldukça fazla. ?u bir gerçek ki, Kuru baklavadan, çikolatal? baklavaya kadar çok say?da baklava tarifi olmas?na ra?men hepsinin ortak özelli?i harcanan yo?un emek. Eme?i bir yana koyal?m, “?u devirde evde baklava yapmaya zaman m? var sanki” diyebilirsiniz. Hakl?s?n?z. Do?rusunu söylemek gerekirse, ev baklavas? yaparken hem zamana, hem eme?e hem de yufka açma konusunda tecrübeli, eli maharetli insanlara ihtiyaç var. “Benim hamur i?leri konusunda elim yatk?n, baklavay? da deneyebilirim!” diyebiliyorsan?z, baz? ipuçlar?na dikkat ederek evinizde baklava yapabilmeniz mümkün.
?öyle ki;Öncelikle baklava için açaca??n?z kat kat yufkan?n çok ama çok ince olmas? birinci ?art. Genelde 40 kat yufka aç?larak yap?lmas? gereken baklava hamuru, ne kadar ince aç?l?rsa o kadar k?vam?n? bulacakt?r. (“Aç?lan yufka iki ucundan tutuldu?unda, di?er taraf? görecek kadar ?effaf olmal?” derler.) Hamur çok ince aç?l?rken yufkan?n da??lmamas? için yeteri miktarda yumurta kat?lmas? gerekiyor elbette. Baklava hamuru için sar?, sert bu?day unu kullanman?z ise baklavan?z?n lezzetini artt?racak. Kimi m?s?r ni?astas?n? tercih etse de, baklava hamurunda bu?day ni?astas? kullanman?z halinde hamurun oklavaya, zemine yap???p da??lmas?n? önlemi? olacaks?n?z.

Kimi baklavay? yumu?ak kimi daha k?t?r, gevrek sever. Haz?rlad???n?z baklavan?n k?t?r olmas?n? isterseniz, baklava hamuruna yar?m limon suyunu eklemeniz yeterli olacak. Böylece pi?tikten ve ?erbeti döküldükten sonra konuklar?n?za daha k?t?r lezzetli bir baklava sunabileceksiniz.

Baklavan?n lezzetini olu?turan temel ö?elerden biri de kullan?lacak ya?. Tereya?? baklavan?n lezzetini artt?racakt?r. Tereya?? tercih etmeyenler içinse, süt oran? yüksek kat? margarinler de ayn? i?i görecektir. Baklavada kullanaca??n?z Antep f?st??? veya ceviz içi bayat olmamal?. Tazeli?ini kaybetmi? f?st?k-ceviz içi lezzet bak?m?ndan tüm bu eme?in bo?a gitmesine neden olacakt?r.

Tepsiye kat kat haz?rlad???n?z baklavay? mümkünse, evinize yak?n bir çar?? f?r?n?nda, odun ate?inde pi?irmeniz yerinde olacak. Evdeki f?r?nda, ayn? k?vam? ve pi?irme performans?n? kar??laman?z pek mümkün de?il. Odun ate?i, baklava hamurunun her taraf?n?n e?it derecede ve kuvvetli ?ekilde pi?mesini sa?layacakt?r.

Baklava ?erbeti konusunda verebilece?imiz püf noktas? ise, baklava ?erbetine kaynat?rken ataca??n?z çeyrek limon, ?erbetin ?ekerlenmesini önleyecektir. ?erbet kaynad?ktan sonra, f?r?nda pi?irip so?uttu?unuz yufkaya dökmelisiniz. Baklava yufkalar? tepside henüz s?cakken kaynam?? ?erbetin dökülmesi, yufkan?n hamurla?mas?na neden olabilir. So?umu? yufkaya dökülen ?erbet, yufkan?n ?erbeti daha iyi emip, baklavan?n gerçek k?vam?na ula?mas?n? sa?layacakt?r.

Sevdiklerinizle birlikte, hep lezzetli baklavalar yiyebilmeniz dile?iyle,
Afiyet olsun…

Tam da Keyfinize Layık Sıcak ve Soğuk Kahve Türleri

Dünyan?n farkl? noktalar?nda ya da gitti?iniz herhangi bir kahve dükkan?nda o kadar çok kahveyle tan???rs?n?z ki kahvenin dünyan?n en güzel içeceklerinden bir tanesi oldu?una emin olursunuz. Biz de sizin için kahve türleri listesini ç?kard?k. Art?k bir kahve dükkan?na gitti?inizde istedi?iniz kahvenin nas?l geldi?ini biliyor olacaks?n?z.

Gözünüz ayd?n, kahve türlerini art?k ad?n?z gibi iyi bileceksiniz.

Türk kahvesi: Tabii ki Türk kahvesi ile ba?l?yoruz. Türk kahvesi, en ince çekilmi? kahveden elde edilir. Arzuya göre ?ekerli servis edilir ve servis s?ras?nda yan?na bir de tatl? bir at??t?rmal?k konulur. Suyu da unutmamak gerekir tabii ki. Türk kahvesi nas?l yap?l?r diye merak ediyorsan?z hemen t?klay?n: Türk kahvesi nas?l yap?l?r?

kahve-turleri

Americano: 30 ml. espressos’nun üzerine 370 ml. su koyularak haz?rlan?r. Yani bir shot espresso ve sudan olu?ur.

Espresso:30 ml. espresso’nun servis edildi?i kahvedir. Shot olarak servis edilir, shot olarak içilir.

Doppio: 60 ml. espresso yani 2 shot espresso’dan haz?rlan?r.

Lungo: 3 shot espresso’dan yani 90 ml. espresso’dan haz?rlanan kahvedir.

Macchiato 60 ml. espresso’nun içine süt köpü?ü eklenir. Böylece içimi daha kolay bir kahve elde edilir.

Cortado: 60 ml. espresso’nun üzerine 30 ml.’lik süt köpü?ü eklenir. Macchiato’ya biraz benzemektedir.

kahve-tipleri

Affotago: 1 top vanilyal? dondurma üzerine 2 shot espresso eklenerek servis edilir. Oldukça tatl? bir kahvedir.

Cappuccino: 60 ml. espresso, 60 ml. ?s?t?lm?? süt ve 60 ml. süt köpü?ünden haz?rlan?r. Afiyetle içilir.

Mocha: 60 ml. espresso üzerine 60 ml. olarak eklenen s?cak çikolata ve üzerindeki 30 ml.’lik süt köpü?ü. Leziz.

Flat white 60 ml.’lik espresso’nun üzerine iki kat? yani 120 ml’lik ?s?t?lm?? süt eklenerek haz?rlan?r.

Latte 60 ml. espresso üzerine 300 ml. ?s?t?lm?? süt eklenir, son olarak ise süt köpü?ü eklenerek servis edilir.

Art?k en temelde servis edilen kahvelerin nas?l yap?ld???n? biliyorsunuz. Herhangi bir ?ekilde kand?r?lma imkan?n?z yok 🙂 E?er Americano istedi?inizde lungo gelirse anlayabilir, flat white’?n?z? afiyetle yudumlayabilirsiniz.

kahve-cesitleri

Mutlu kahveler.

Güllacın Tarihi: 13. Yüzyıla Dayanan Bir Lezzet

gullac-696x463

Gelin birlikte güllac?n tarihi, Osmanl? mutfa??nda nas?l kullan?ld? ö?renelim.

Zar gibi incecik ni?astal? yufkalar?n “güllü a?”a dönü?mesidir güllaç…

Aras?na dö?enen ceviziyle, üzerine serpilen gül suyuyla, süslemek için seriliveren nar taneleriyle Ramazan’?n en özel lezzetlerinden biridir.

Yap?m? temelde basittir: Güllaç yapraklar?n? al, ?l?k ?ekerli sütle ?slat, aras?na ceviz serp, üstünü süsle, hepsi bu… Fakat i? tad?na gelince basitli?iyle ters orant?l? bir lezzet bekler sizleri.

Ne zamandan beri yeniyor?

Tam olarak ilk güllaç ?u zamanda yap?ld?, bu zamanda yendi demek pek de mümkün de?il tabii ki… Güllac?n en eski tarifi bilindi?i kadar?yla 13. yüzy?la ait. Bu tarife göre, güllaç yapraklar?n? haz?rlamak için bu?day ni?astas? ve suyla yap?lan sulu hamur saca dökülür ve pi?irilirdi. Bugün yap?lan güllaç yapraklar?n?n fark? ise, bu?day yerine m?s?r ni?astas?ndan yap?lmalar?.

Fatih devri yemeklerine ait muhasebe defterlerinde güllaç ad?n?n geçti?i bilinmekte; yani güllac?n 15. yüzy?ldan itibaren tatl? listelerinde oldu?u a?ikâr…

Osmanl? döneminde güllaç genellikle ?eker ?erbetiyle yap?l?r; içine gülsuyu, misk, kaymak, ?am f?st???, badem veya f?nd?k kat?l?rd?. Bohça, muska veya rulo ?eklinde sar?lan güllaç yapraklar? böylelikle haz?r hâle gelirdi. Sar?ld?ktan sonra yumurtaya bulanarak k?zart?lan ve sonras?nda ?erbete at?lan bir çe?idi de o dönemde ra?bet görmekteydi.

Güllaçç?laresnaf?Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde ?öyle geçmektedir: “Pirleri Helvaî Ömer’dir, Selmân-? Fârisî belini ba?lad?, kabri (…) dedir. Bunlar seyishanelerde güllaç yaparak ve satarak tepeden t?rna?a silahl? geçerler. ??yerleri 40, neferât 80.”

Erken dönem Osmanl? mutfa??n?n sütlü tatl?lar?, helvalarla ya da meyveli tatl?larla kar??la?t?r?ld???nda daha azd?. Çünkü güllac?n malzemelerinden biri olan sütün bozulmadan uzaklardan ?stanbul pazarlar?na gelmesi o dönem için oldukça zordu. Bu yüzden Osmanl?’da 17. yüzy?l?n ortalar?na kadar süt ürünlerinin tüketimi pek fazla de?ildi. Ancak 17. yüzy?ldan sonra Kanl?ca, Sütlüce, Kas?mpa?a, Ortaköy, Levent ve Üsküdar gibi ?stanbul civar?nda mand?ralar ve a??llar ço?al?nca süt, yo?urt, kaymak ve peynir üretimi yayg?nla?m??t?r.

Osmanl?’da güllaç çe?itleri

Bugün bildi?imiz güllaçtan farkl? olarak Osmanl? döneminde güllaç yapra??ndan yap?lan farkl? tatl? çe?itleri vard?.

Güllaç baklavas?: Baklava gibi kat kat haz?rlanan güllaç yapraklar? gülsuyu, su veya süt ile ?slat?l?rd?. Ortas?na kaymak, dövülmü? f?nd?k veya badem konan ve üzerine s?cak ?erbet dökülen bu tatl?ya varsa misk de ilave edilirdi.

Güllaç pâludesi:Güllaç yapraklar?n?n ?eker ?erbetinde eritilmesiyle haz?rlanan bu tatl?; üzerine gülsuyu, misk, badem ya da ?am f?st??? konarak ikram edilirdi.

Yumurta güllac?: 15. yüzy?la ait bir kaynakta tarifi bulunan bu tatl?; ç?rp?lm?? yumurtayla yap?lan ince omletlerle haz?rlan?rd?. Omletlerin ortas?na ?eker ve çekilmi? badem kar???m? yay?l?p sar?l?r, dörder parçaya kesilen tatl?n?n üzerine ?ekerli bademle gülsuyu serpilirdi.

Bat?n?n tatl? çe?itlerimize hayranl???

Bat?l? seyyahlar Osmanl?lar?n tatl?ya olan dü?künlü?ünüve bu tatl?lar?n lezzetini her f?rsatta kaydetmi?lerdir.

Kendini iyi bir Hristiyan olarak tan?mlayan ve Müslümanlara ait pek çok ?eyi ele?tirenDernschwam, yedi?i tatl?lardan söz ederken takdir ve hayranl?k duygular?n? saklayamaz: “?stanbul’da özel baz? a?evleri var; buralarda her türlü ?ekerlemeler, yumurtal? tatl?lar ve di?er tatl?lar yap?l?yor. Baz?lar? ya?da k?zart?l?yor. Bunlar nefis ?eyler. ?çlerine çe?itli otlar ve yumurta konur. Bilhassa dört hafta boyu oruç tuttuklar? zaman, ak?amlar? böyle yiyecekleri tercih ediyorlar. Bu tür yiyecekler ?eker veya bal ile yap?l?yor. Bir yediklerini bir kere daha arka arkaya yiyorlar. Bu tatl?lar?n aras?nda beyaz biri var ki, buna halva diyorlar. Sözünü etti?imiz tatl?, badem, bal ve yumurtan?n beyaz? ile yap?l?yor. Bu maddeleri k?zg?n ate?te bir arada eritip pi?iriyorlar. Bu tatl?, tutkal gibi bir ?ey; bir tahta parças? ile kar??t?r?nca sertle?iyor. Sonra büyük ve keskin bir b?çakla kesmek gerekiyor. Çok lezzetli bir tatl?, kurabiye gibi nefis bir ?ey. Elle dokununca sert, fakat a?za al?n?nca da??l?veriyor. Sanki tatl? tebe?ir yeniyor san?rs?n?z.”

Gül kokuludur, saf beyazd?r güllaç

Beyaz, bembeyaz bir gelin gibidir güllaç. Tel tel, tül tül, ipek ipek…

?nceden bir rayiha, hafif bir tat ve keskin bir memnuniyettir dama??m?zda…

Ramazan sofras?n?n son noktas?, süsü, olmazsa olmaz?d?r.

Gelenektir, âdettir, Ramazan’d?r güllaç…

Makarna Dünyanın En Sevilen Yemeği

?ngiliz yard?m kurulu?u Oxfam, 17 ülkeden 16 bin ki?i ile görü?erek dünyan?n beslenme al??kanl?klar?n?n haritas?n? ç?kard?. Buna göre tüm dünyada en çok sevilen yiyecek aç?k arayla makarna. Makarnay? ise pilav, pizza ve tavuk takip ediyor. En sevilen yiyecekler listesine büryan 35’inci s?radan, kebap 51’nci, tur?u ise 55’inci s?radan girdi. Ara?t?rma son y?llarda artan g?da fiyatlar?n?n beslenme al??kanl?klar? üzerinde etkisi oldu?unu da ortaya koydu. Kat?l?mc?lardan yüzde 53’ü yiyecek tercihlerinin son iki y?l içinde de?i?ti?ini dile getirdi. Bunlar?n yüzde 39’u bu de?i?ikli?i ekonomik nedenlere, yüzde 33’ü ise sa?l?k gerekçesiyle yapt???n? söyledi.

 

Spagetti-Napoliten-696x439

En çok sevilen 10 yiyecek
1- Makarna
2- Pilav
3- Pizza
4- Tavuk
5- Et
6- Sebze
7- Biftek
8- Çin yeme?i
9- Lazanya
10- Bal?k

Ucuz ve dayan?kl? Tüm dünyan?n en sevdi?i yiyecek ilan edilen makarnan?n ba?ar?s? doyuruculu?unda ve ucuzlu?unda gizli. ?ngiltere merkezli Pizza, Makarna ve ?talyan Yemekleri Derne?i’nden Jim Winship, “Makarnayla birçok farkl? menü yaratabilirsiniz. Tad? güzel ve doyurucudur. Raf ömrü ise oldukça yüksektir” diyor. Ancak bu ba?ar?n?n sadece bir k?sm?. College London Üniversitesi’nden ?talya Uzman? Profesör John Dickie “Makarnan?n ba?ar?s? nakliyesinin kolayl???na ve ticaretinin karl? olu?una dayan?yor. Uzun süre saklanabilir, nakliye s?ras?nda dondurucuda saklanmas? gerekmez ve bu?day?n ucuzlu?u sayesinde üretimi de pahal? de?ildir” yorumunu yapt?. ?lk kez 1154 y?l?nda ?talya’da üretilen makarnan?n ?talya’dan sonra en fazla tüketildi?i ikinci ülke Venezüella.

 

Bıldırcın Yumurtası Faydaları ve Özellikleri

bildircin-yumurtaB?ld?rc?n yumurtas?n?n özellikleri ve di?er yumurtalardan ay?ran farklar? – faydalar? nelerdir?

Kolayl?kla her markette bulabilece?imiz b?ld?rc?n yumurtas?n?n asl?nda ne kadar çok faydal? bir besin oldu?unun fark?nda de?iliz. ?çerisinde bol miktarda mineral ve vitamin bulunduran b?ld?rc?n yumurtas? tavuk yumurtas?na göre çok daha faydal?.

B?ld?rc?n yumurtas?n?n ay?rt edici özellikleri ve tavuk yumurtas?ndan fark?n? ?öyle özetleyebiliriz; B?ld?rc?n yumurtas?, tavuk yumurtas?na göre ortalama 4 kat daha fazla fosfor, 8 kat demir, 10 kat protein, 15 kat B2 vitamini, 6 kat daha fazla B1 vitamini içerir. Hacim olarak ise 4 b?ld?rc?n yumurtas? 1 tavuk yumurtas?na tekabül eder.

Yani b?ld?rc?n yumurtas? tavuk yumurtas?ndan 4 kat daha küçük olmas?na ra?men faydalar? kat kat fazlad?r. B?ld?rc?n yumurtas? faydalar? aras?nda; nefes darl???na, bron?it, ast?m, öksürük, gö?üs ve karaci?er hastal?klar?na kar?? ?ifas? gösterilir ve bu hastal?klara kar?? kullan?m? bilinen en faydal? özellikleri aras?nda tavsiye edilir.

B?ld?rc?n Yumurtas? Faydalar? Nelerdir?

* ?çerdi?i A ve B2 vitaminleri sayesinde vücudun vitamin ihtiyac?n?n büyük k?sm?n? kar??lar.

* ?çerisinde yüksek miktarda protein ve amino asit bar?nd?r?r.

* Çocuklar?n ve gençlerin geli?imine katk? sa?lar.

* Ast?m, öksürük, alerji ve bron?it gibi solunum yolu hastal?klar?na kar?? çok yararl?d?r. Bu hastal?klar ile ilgili ayr?ca : Ast?m ve Alerjiye Maraza Ta?? Kürü

* ?çerisinde yüksek miktarda D vitamini bulundurur. Bu sayede kemik erimesine kar?? ?ifal?d?r.

* Sinirsel hastal?klara kar?? faydal?d?r.

* Kalp kaslar?n? güçlendirerek kalp hastal?klar?na kar?? koruma sa?lar.

* Solunum yollar? hastal?klar?n? önleyici ve tedavi edicidir.

* Tansiyonu düzenler. * Sindirimi kolayla?t?r?r.

* Kans?zl??a kar?? çok faydal? bir besindir.

* Migren hastalar?na tavsiye edilir.

* Kansere kar?? ?ifal? bir besindir.

* B?ld?rc?n yumurtas? özellikle egzama gibi cilt problemlerinde ?ifa kayna??d?r.

* Kan bas?nc?n? düzene sokar.

* Strese kar?? faydal?d?r.

* Kilo kontrolü sa?layan obeziteyi önleyici bir yiyecektir.

* Ülser ve gastrit gibi mide rahats?zl?klar?n? önler ve bir an önce iyile?tirir.

* Böbrek ta?lar?n?n kolayl?kla dü?mesinde yard?mc? olur.

* Tüberküloz hastal???na kar?? ?ifal?d?r.

* Cinsel performans? ve iste?i art?r?r.

* Vücuttan toksinlerin at?lmas?nda yard?mc?d?r. * Haf?zay? korur ve zekay? geli?tirir.

* Cilde daha parlak bir görünüm kazand?rarak cildi güzelle?tirir.

* Saç bak?m?nda kullan?l?r. Saçlara parlakl?k ve canl?l?k kazand?r?r.

B?ld?rc?n Yumurtas? Nas?l Kullan?l?r? Nas?l Yemeliyiz:

B?ld?rc?n yumurtas?n?n çi? olarak kullan?m? önerilir. Bir su barda??n?n içerisine 1 adet b?ld?rc?n yumurtas?n? k?r?n. Ard?ndan barda??n tamam?n? süt ile doldurun. ?lave olarak 1 çay ka???? bal ekleyebilirsiniz. Ast?ma, Öksürük, Nefes Darl??? ve Alerjiye Kar?? B?ld?rc?n Yumurtas? Nas?l Yenir? B?ld?rc?n yumurtas?n? küçük ya?taki çocuklar?n rafadan yemesi önerilir. Yeti?kin bireylerin ise özellikle ast?m, alerji ve öksürük için b?ld?rc?n yumurtas?n? ?u ?ekilde tüketmesi önerilir; 1 tane b?ld?rc?n yumurtas? barda?a k?r?ld?ktan sonra üzerine 1 ka??k bal ile bir miktar süt kar??t?r?l?r. 10 dakika bekletilerek içilir. Bunu 15 gün boyunca her gün taze haz?rlay?p içiniz. Daha sonraki zamanlarda ayda 3-4 kez ayn? ?ekilde haz?rlayarak içilebilir. B?ld?rc?n kürü 3 ay süre boyunca yap?labilir. Ayr?ca ayn? tavuk yumurtas? yer gibi, ha?layarak, tavada veya sebzelerle de yenilebilir.

B?ld?rc?n Yumurtas?n?n Zarar? Yan Etkisi Var M?d?r?

B?ld?rc?n yumurtas? bebekler için a??r gelebilecek bir yumurtad?r. Bebeklerin böbreklerinde hasar olu?turabilmektedir. Bu sebeple bebeklerde kullan?m? uygun de?ildir. Bebeklerde ve çocuklarda kullanmadan önce doktorunuza dan??arak kullanman?z? tavsiye ederiz. Kalp hastalar?n?n ve daha önce felç geçirmi? ki?ilerin b?ld?rc?n yumurtas? tüketmeden önce mutlaka doktorlar?na dan??malar? gerekmektedir.

 

 

Dondurulmuş Limon Mucizesi ve Şaşırtıcı Faydaları

Dünyada ki en büyük ilaç firmalar?ndan birinin beyan?na göre 1970 li y?llarda bu yana yap?lan laboratuvar testlerine göre 12 adet kanser tipine limonun faydas? kan?tlanm??t?r. ?çlerinde kal?n ba??rsak, prostat, akci?er, pankreas ve meme gibi çok önemli kanser türleri bulunan bu deney sonucunda limonun kanser hücrelerini önleyici ve yok edici etkisi oldu?u sonucuna ula??lm??t?r.

311845_0

 

Limonu Türk mutfa??nda ço?unlukla s?karak kullan?yoruz. Bu sayede yaln?zca suyundan faydalanm?? oluyoruz. Fakat limonun kabu?unun özellikle kanseri önleyici etkisi oldu?unu bilmemizde fayda vard?r.Dondurulmu? Limon Kemoterapiden Daha Etkili… Donmu? limon Kansere kar?? çok etkili; Dondurulmu? ve rendelenmi? limon kanser hücrelerini öldürmesiyle öne ç?kmaktad?r. Bu aç?dan kemoterapiden daha fazla etkili oldu?u söylenmektedir. Bu ?ekilde söylenmesinin sebebi ise limon özünün sentetik versiyonunu üretmeye çal??an laboratuvarlar?n oldu?u bilinmesidir. Bu sayede yüksek kazançlar elde edeceklerdir.

Dondurulmu? limon sayesinde limonu kabu?uyla birlikte hiç bir ?ekilde ziyan etmeden kullanm?? olursunuz. Bu sayede limonun içerisinde bulunan tüm vitaminlerden faydalanm?? olacaks?n?z. Dondurulmu? Limon Nas?l Haz?rlan?r? Haz?rlan???: Donmu? limon elde etmek için öncelikle limonu güzelce y?kayal?m. Ard?ndan buzdolab?na koyal?m ve 1 gün bekletelim. 1 gün sonras?nda limonu kabu?uyla birlikte rendeleyelim.

Limonun bu ?ekilde kullan?m? yemeklerinizde ve salatalar?n?zda çok farkl? bir lezzet verecektir ve ayn? zamanda oldukça fayda sa?layacakt?r. Rendelenmi? limonda yaln?zca limonun suyuna göre 5-10 kat daha fazla vitamin vard?r. ??te rendelenmi? dondurulmu? limonun faydalar?; Dondurulmu? Limon Faydalar?; Rendelenmi? dondurulmu? limonun vücuttaki toksinleri giderici ve vücut dinçle?tirici etkisi vard?r. Dondurulmu? ve rendelenmi? olarak kullan?lan limon yemeklere daha çok lezzet katacakt?r. Tüm dünya da limon a?ac?ndan elde edilen bile?ikler kanser tedavisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Kemo-terapi tedavisinde kullan?lan bir çok ürünlerden 10.000 kat daha fazla tedavi edici etkisi vard?r. Kanser hücrelerini yava?lat?c? etkisi vard?r. Limonun bir mucizesi de kötü huylu kanser hücrelerini tahrip eder ayn? zamanda sa?l?kl? hücrelere hiçbir ?ekilde zarar vermez.

Stres ve asabi bozukluklara kar?? tedavi edicidir. Donmu? limonun ur, yumru, kist ve tümöre kar?? iyile?tirici ve önleyici etkisi vard?r. ?ltihap, enfeksiyon ve mantara kar?? önleyici ve tedavi edicidir. Donmu? limon parazit ve ba??rsak kurtlar?na kar?? tedavi edicidir. Son olarak dondurulmu? limon iyi bir antidepresand?r.