Ispanak Yemenin Tam Zamanı

Ispana??n sa?l???n?za faydalar? aras?nda görü?te art??, sa?l?kl? tansiyon, güçlü kaslar, ya?la ilgili maküler dejenerasyonun önlenmesi, katarakt, atheroskleroz, kalp krizi, nörolojik faydalar, kemik mineralizasyonu, anti ülseratif ve anti kanser faydalar, cilt korumas?, sa?l?kl? fetüs geli?imi vard?r.

?çeri?indeki beta karoten, lutein ve ksanten nedeniyle görü? kalitesini artt?r?r. A vitamini eksikli?ini, göz ka??nmas?n?, göz ülserini ve kuru gözleri önler.

?çeri?indeki antioksidanlar sayesinde, serbest radikallerin zararl? etkilerini azalt?r. Potasyum, folat ve çe?itli antioksidanlar sayesinde sinir sistemine de faydal?d?r. Potasyum beyin sa?l???n?n da vazgeçilmez bir parças?d?r. Ayn? zamanda güçlü kaslar için de ?spanak çok önemlidir.

K vitamini içerdi?i için kemiklerdeki kalsiyumun saklanmas?na ve kemik mineralizasyonuna katk? sa?lar.

Manganez, bak?r, magnezyum, çinko ve fosfor, güçlü kemikler için önemlidir. Ispanak ayn? zamanda katarakt riskini azalt?r.

 

Midenin mukus zar?n? koruyarak gastrit olu?umunu önler.

 

?çindeki folat, fetüsün sinir sisteminin geli?mesi için önemlidir.Ispanakta pek çok antienflamatuvar bile?en vard?r. Vücut içindeki enflamasyonu azaltt??? için çok güçlü bir sebzedir. Güne?in zararl? ???nlar?na kar??, cildi korur.

 

 

Tüm Zamanların En Popüler 4 Diyet Efsanesi

Hepimiz, do?ru yeme ve formda kalma konusuna gelince birkaç s?k? kural biliyoruz: Bol bol meyve ve sebze yemek, k?rm?z? et, fast food ve gazl? içecek tüketimini kesmek, düzenli egzersiz yapmak… Ancak, ‘do?ru’ oldu?una inand???n?z birçok bilginin asl?nda yanl?? oldu?unu ö?rendi?inizde çok ?a??racaks?n?z…

D?YET EFSANELER? L?STES?N?N ?LK 4’Ü:

Diyet efsanesi 1: Ya? tüketmek kilo alman?za neden olur

Ad? üstünde, ya?, size ya? olarak geri döner de?il mi? Hay?r, bu do?ru de?il. Az miktarda ya? tüketmek asl?nda doygunluk (veya tokluk) sinyallerini harekete geçirerek daha çabuk tok hissetmenize yard?m eder ve böylece daha az yemenize neden olur. Ayr?ca, do?ru ya?lar? tüketmek sa?l?kl? vitaminlerin emilimine yard?mc? olur. Kanola ya?? ve aspir ya?? gibi s?v? ya?larda bulunan çoklu doymam?? ya?lara yönelin. Doymu? ya?lar?n aksine, kötü kolesterolü yükseltmez ve hatta kalp krizi riskini bile azaltabilirler. Ayr?ca bal?k, deniz ürünleri, su yosunlar?, keten tohumu ve/veya ceviz ve hem tekli doymam?? ya? hem de omega-3 ya? asitleri içeren zeytinya?? gibi omega-3 kayna?? ya?lar sa?l?kl? seçimlerdir.

Diyet efsanesi 2: Aç karna egzersiz yaparak daha h?zl? ya? yakars?n?z

Egzersiz yapmadan önce hiçbir ?ey yememek hem bir i?e yaramaz hem de zararl? olabilir. Bu y?l yay?mlanan bir rapor, vücudunuzun egzersizden önce veya sonra yemi? olman?z? dikkate almaks?z?n hemen hemen ayn? miktarda kalori yakt???n? ama aç karna egzersiz yapt???n?zda kas kaybetmeye yatk?n oldu?unuzu gösterdi. Ayr?ca, bo? mideyle egzersiz yapt???n?zda egzersizin etkisi ve toplam yak?lan kalori azal?r. Karn?n?z aç olmad???nda yap?lan egzersizde ise kas yerine ya? yakars?n?z ve bu da size hem daha çok enerji kalmas?na hem de daha çok kalori yakman?za neden olur. Egzersiz yapmadan 30 dakika önce, tercihen yo?urt veya protein kar???m? tüketerek vücudunuzun besin ö?elerini egzersiziniz için haz?r hale getirmesini sa?layabilirsiniz.

Diyet efsanesi 3: Kilo vermek kad?nlar için daha zordur

?lk ba?ta, erkekler kad?nlardan daha h?zl? kilo veriyor gibi görünebilir ama uzun vadede durum dengelenir. Erkekler daha fazla kas kütlesine sahiptir ve daha az hormonal de?i?ime u?rarlar. Bu da, ilk birkaç kiloyu vermeyi kolayla?t?r?r. Ancak, ara?t?rmalara göre zaman içinde kilo verme, sa?l?kl? bir diyet ve egzersiz rutinine sad?k kald?kça kad?n erkek aras?nda e?itlenir. Unutmay?n ki sa?l?kl? sonuçlar bir hafta veya bir ay içinde de?il, bir araya gelerek, y?llar içinde kendini gösterir.

Diyet efsanesi 4: Bütün kaloriler e?ittir

Her kalori otomatik olarak e?it de?ildir. Baz? kaloriler daha h?zl? doyman?za neden olur ve böylece i?tah?n?z birden gider. Di?er kaloriler daha az doyurucudur ve i?tah?n?z devam eder. ?lk türdeki kalorileri almak istiyorsan?z tereya?? ve ya?l? etlerde bulunan az doyurucu doymu? ya?lar?, avokado ve kuruyemi?lerde bulunan doyurucu çoklu doymam?? ya?larla de?i?tirin. ?stenmeyen kilolardan uzak durarak istedi?iniz zengin ve lezzetli tatlar? bulacaks?n?z.

Sa?l?kl? diyeti bozan ?eyler

Cam kaseler diyet bozucudur! ‘International Journal of Obesity’deki bir ara?t?rma kad?nlar?n saydam kaplardan yemek yeme oran?n?n yüzde 71 daha fazla oldu?unu çünkü ?effaf kaplardaki yemeklerin onlar? daha çok cezbetti?ini bildirdi. Cam servisler yerine seramik servis kaplar?n? tercih edin ve servis kab?n? masadan kald?r?n. Bir di?er diyet bozucu ise lo? ???klard?r. Lo? ???kta yeme?inizle daha fazla oyalan?rs?n?z ve bu da daha fazla yemenize yol açabilir.

Uyku öncesi 1 saatlik geri say?m

Uyumadan önce yapt???n?z ?eylerin kaliteli bir uyku uyuman?zda en önemli faktörlerden biri oldu?unu biliyor muydunuz? Bu 4 ipucu sayesinde kabus gibi uykusuz gecelerinizi derin ve kaliteli uyudu?unuz gecelere dönü?türebilirsiniz.

Yorgunluk çay? 21.00

Bu çay?n iki ana malzemesi papatya ve s?v? melatonin. Papatya, hafif sakinle?tirir ve uykunuzu getirir. S?v? melatonin kalp at?m h?z?n? ve kan bas?nc?n? dü?ürmeye yard?mc? olur, ba????kl?k fonksiyonunu art?r?r ve vücudun stres tepkisini durdurur. Uyumadan önce çay?n?za 18 damla (yakla??k 5 mg) melatonin damlat?n.

Lavanta buhar? 21.15

Lavantan?n endi?e durumunu azaltt??? kan?tlanm??t?r. Bir kaseyi 2 fincan kaynar suyla doldurun ve 10 damla lavanta ya?? damlat?n. Yüzünüzü kaseye do?ru getirin ve buhar?n içerde kalmas?n? sa?lamak için ba??n?z? bir havluyla örtün. 1 dakika boyunca derin nefes al?n. Ayn?s?n? küvette de deneyebilirsiniz.

Is?y? dü?ürün

21.30 Uyku için ideal oda s?cakl??? 18-20 derecedir. Yatak odas?n? serin tutmak normal vücut ?s?s?n? dü?ürür ve uykunuzu getirir. Yumurta ?eklinde olan dijital termometre, uyku s?cakl???n?z?n en ideal derecede kalmas?na yard?mc? olan bir alettir. Oda ideal s?cakl??a geldi?inde yumurta sar? rengini al?yor. K?rm?z? renk, oda s?cakl???n?n dü?ürülmesi gerekti?ini gösteriyor. Vücut ?s?s?n? dü?ürmek beyin aktiviteleri de dahil bütün metabolik fonksiyonlar?n yava?lamas?na yard?mc? olur ve derin uykuya geçi?i h?zland?r?r.

Esneyin

21.45 Gece egzersiz yapmak iyi bir uyku uyuman?za engel oluyor olabilir. Derin nefes alarak esneme hareketleri yapmak kalp at?? h?z?n?z?n birden yükselmesini önleyerek rahatlaman?za yard?mc? olabilir. Bunu yapmak ayn? zamanda kaslar? gev?etir ve uykudan önce kan dola??m?n? art?r?r. Bu esneme hareketini 2 dakika boyunca yapmay? deneyin: Ayaklar?n?z? yatak ba??n?zdan veya duvardan yakla??k 15 cm uzakl?ktan duvara do?ru gergin bir ?ekilde uzat?n. Kollar?n?z? iki yana do?ru açarak yava?ça nefes al?n. Bacaklar?n?zda hafif bir esneme hissedeceksiniz. Bacaklar?n?z? yukar? kald?rmak kaslar?n gev?emesine ve sabahlar? olu?an bacak kramplar?n?n önlenmesine yard?mc? olur. Bu hareketleri bitirdi?inizde 10 dakika içinde derin bir uyku için yata??n?za gidin.

Viagran?n baz? alternatifleri

Cinsel i?lev bozuklu?u için reçetelendirilen ilaçlar?n ba??nda viagra gelir. Ancak, hem erkek hem de kad?nlar?n libidolar?n? art?rabilecek do?al alternatiflerin de var oldu?unu biliyor muydunuz?

Asya ginsengi: Bunu kore ginsengli tavuk çorban?za ilave edin. Asya ginsengi azot oksit sal?n?m?n? sa?lar. Azot oksidi penisi besleyen kan damarlar?n?n aç?lmas?nda önemli bir rol oynayan k?sa ömürlü bir gazd?r ve o anl?k içinizdeki dürtüleri hareketlendirir.

Ashwaganda bitkisi: Biber ailesine dahil olan bu bitki rahatlamaya yard?mc? olur. Rahatlaman?za yard?mc? olmas?n?n nedenlerinden biri de libidonun artmas?nda önemli oldu?unu bildi?imiz beynimizdeki kimyasal sistemi harekete geçirmesidir.

Radiola: Radiola, Ruslar taraf?ndan sadece libidolar?n? de?il ayn? zamanda zindeliklerini art?rmak için kullan?l?r ve dopamin ile seratonin hormonlar?n? do?ru miktarlarda azaltarak zindelik için gereken kimyasallar?n kayb?n? yava?lat?r. Votkaya pembe rengini verir. ?çece?iniz votkaya az miktarda radiola koyun, bu içki sizi mutlu edebilir…

Kilo Verdiren Zencefilli Çay

Malzemeler: 3 parça taze veya kuru zencefil, 1 yemek ka???? bal, 1 dal veya rulo tarç?n, 2 litre su, iri do?ranm?? 1 adet limonun kabu?u

Yap?l???: Taze veya kuru zencefil parçalar? ve limon kabu?u 2 litre suda kaynat?l?r. ?çerisine rulo tarç?n at?larak yakla??k 10 dakika demlenmeye b?rak?l?r. Su ?l?maya yak?n 1 yemek ka???? bal ilave edilir ve kar??t?r?l?r. Süzüldükten sonra içime haz?rd?r. Ara ö?ünlerin ard?ndan 1’er su barda?? tüketilmesi önerilir.

Etki Mekanizmas?: Artirit a?r?lar?. Menstural kramplar, so?uk alg?nl???, grip, bo?az ve ba? a?r?s?nda etkilidir. Ya? yak?m?n? h?land?r?r, sindirimi kolayla?t?r?r, mide bulant?s?, gaz ve haz?ms?zl?k ?ikayetlerini azalt?r. 

Uyar?: Kan suland?r?c? ilaç kullananlar?n zencefil tüketmemesi önerilir.

 

Kirazlı Domates Tartölet

Malzemeler

Yar?m paket margarin veya tereya??
Yar?m paket kabartma tozu
3 çorba ka???? yo?urt
11 çorba ka???? tepeleme un
1 demet dereotu
250 gram çökelek
1 paket kiraz domates
Tuz

Kiraz Domatesli Tartölet Yap?l???

Bir kapta, eritip so?uttu?unuz margarini, kabartma tozunu, yo?urdu ve tuzu iyice ç?rp?n. Üzerine unu ekleyip, özlü bir hamur elde edene kadar yo?urun. Daha sonra hamuru merdaneyle, yar?m cm kal?nl?kta aç?n. Tartölet kal?plar?n?n içini margarinle iyice ya?lay?p, üzerine un serpin. Bir kal?p yard?m?yla hamurdan yuvarlak parçalar kesin. Sonra bu parçalar? haz?rlad???n?z kal?plar?n içine yerle?tirin. Hamurun taban k?sm?na çatalla s?k delikler açarak, pi?erken kabarmas?n? önleyin. Is?t?lm?? 200 derece f?r?nda, hamurlar pembele?ene dek pi?irin. Sonras?nda ç?kar?p ?l?t?n. Hamurlar ?l?nd???nda kal?plar?ndan ay?r?n. ?çlerine, k?y?lm?? dereotu ile kar??t?rd???n?z çökele?i doldurun. Üzerlerine yar?ya kesilmi? kiraz domatesleri yerle?tirin ve servis yap?n.

 

Kabaklı Gül Börek

Malzemeler

4 adet orta boy kabak
1 çay barda?? s?v?ya?
2 adet orta boy so?an
1 demet dereotu
Tuz, karabiber
3 adet yufka
Bir buçuk çay barda?? süt
3-4 çorba ka???? s?v?ya?
200 gr beyaz peynir veya çökelek
1 adet yumurtan?n sar?s?

Kabakl? Gül Börek Yap?l???

Kabaklar?n  kabuklar?n? soyup, rendeleyin. Tavaya s?v?ya?? aktar?p, küp do?ranm?? so?an? ya?da çevirerek iyice pembele?tirin. Üzerine kabaklar? ilave ederek 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin. Ard?ndan ince k?y?lm?? dereotunu, tuzu ve karabiberi ekleyip bir-iki kere kar??t?r?n ve ocaktan al?n. Bir yufkay? temiz zemin üzerine serin. Art? ?eklinde keserek 4 e?it üçgen parça elde edin. Üzerlerine sütlü s?v?ya? kar???m?n? sürün. Di?er üç yufkaya da ayn? i?lemi yap?n. Üçgen yufkalar?n geni? kenarlar?na kabakl? içten pay ederek koyun. Üzerine peynir serpin. Yufkalar? rulo yaparak sar?n. Rulolar? da kendi etraf?nda döndürerek sar?n. Üzerlerine yumurta sar?s? sürün. Arzuya göre ha?ha? tohumu serpin ve ya?lanm?? f?r?n tepsisine dizin. Önceden ?s?t?lm?? 220 derece f?r?nda, üstleri pembele?ene dek pi?irin. Il?k veya so?uk olarak servis yap?n.

 

Sebze Şiş

Malzemeler

16 adet arpac?k so?an
1 adet büyük boy kabak
1 adet k?rm?z? biber
16 adet kiraz domates
Yar?m çay barda?? zeytinya??
Tuz, karabiber, pulbiber
8 adet çöp ?i?
Üzeri için:
3-4 dal taze nane veya fesle?en

Sebze ?i? Yap?l???

Arpac?k so?anlar? ve kaba?? soyun. K?rm?z? biberin tohumunu ç?kar?n. Kaba?? ve k?rm?z? biberi dörde bölüp yar?m parmak uzunlu?unda do?ray?n. ?i?e s?ras?yla so?an, domates, biber ve kaba?? dizin. Sebzeler ve ?i?ler bitene kadar ayn? i?leme devam edin. ?i?leri zeytinya??na bulay?n. Ya?l? ka??tla kapl? f?r?n tepsisinin üzerine tuz, karabiber ve pulbiber serpin. Önceden ?s?t?lm?? 200 derece f?r?nda, sebzeler yumu?ayana kadar pi?irin. Üzerine ince k?y?lm?? taze nane veya fesle?en serpip servis yap?n.

 

Rum Usülü Közleme

Malzemeler

1 kg patl?can
1 adet so?an
3-4 adet çarliston biber
Yar?m kg domates
1-2 di? sarm?sak
1 çay barda?? m?s?r ya??, tuz

Rum Usulü Közleme Yap?l???

Patl?canlar?  ocak üzerinde çevirerek közleyin. Kabuklar?n? ay?klay?p, patl?canlar? do?ray?n. Do?ranm?? biber ve kuru so?an? m?s?r ya??nda pembele?ene dek kavurun. Ard?ndan do?ranm?? domates ve sarm?saklar? kat?p, domatesler iyice yumu?ayana dek kavurmaya devam edin. Domatesler yumu?ay?nca közlenmi? patl?canlar? ilave edip, tuzunu ayarlay?n. 2-3 dakika daha kavurup ocaktan al?n. Servis yap?n.

 

 

Bezelye Çorbası

Malzemeler

1 çay barda?? m?s?r ya??
1 adet orta boy so?an
2 di? sarm?sak
1 kutu konserve bezelye
1 adet limonun suyu
2-3 dal maydanoz
4-5 su barda?? su
3-4 adet defne yapra??
2 çorba ka???? un
2 çorba ka???? krema, tuz
Süslemek için:
2-3 dal maydanoz

Bezelye Çorbas? Yap?l???

Yar?m çay barda?? m?s?r ya??n? tencereye aktar?p, küçük do?ranm?? so?an ve sarm?saklar? pembele?ene dek kavurun. ‹çine konserve bezelye, limon suyu, ince k?y?lm?? maydanoz ve su ilave edip, 10 dakika kadar pi?irin. Defne yapra??n? temiz bir baharat torbas?na koyup çorbaya ekleyin. 2-3 dakika sonra defne yapra??n? ç?kar?p at?n ve çorbay? robottan geçirin. Meyanesi için, kalan yar?m çay barda?? m?s?r ya??nda unu sararana dek kavurun. Unu çorbaya ilave edip kar??t?r?n. Çorbay? ocaktan indirip içine kremay? ekleyin ve kar??t?r?n. Üzerine incecik k?y?lm?? maydanoz serpip servis yap?n.

 

 

Soya Kıymalı İçli Köfte

Malzemeler

1 kg patates
2 su barda?? köftelik bulgur, tuz
?çi için:
1 adet so?an
1 çay barda?? m?s?r ya??
1 su barda?? soya k?ymas?
1 çorba ka???? tuz
1 çay ka???? karabiber
1 demet ince k?y?lm?? maydanoz
1/4 çay barda?? soya sosu
1 tatl? ka???? fesle?en
1 çay ka???? mercankö?k
2 adet yumurta
K?zartmak için:
M?s?r ya??

Soya K?ymal? ?çli Köfte Yap?l???

Patatesleri, yumu?ayana dek ha?lay?n. Sonras?nda kabuklar?n? soyup patatesleri püre haline getirin. Köftelik bulguru kabartmak için, tel bir süzgece aktar?p, üzerine s?cak su gezdirin. Kabaran bulguru patateslere ilave edip, tuzla birlikte macun gibi olana dek yo?urun. ?çi için, yemeklik do?ranm?? so?an? 1 çay barda?? m?s?r ya??nda pembele?ene dek kavurun. Ard?ndan üzerine y?kanm?? ve suyu süzülmü? soya k?ymas?n? ilave edip 2-3 dakika kavurun. Ocaktan ald???n?z tencereye, yumurta hariç kalan tüm malzemeyi ekleyin ve kar??t?r?n. Patatesli harçtan yumurta büyüklü?ünde parçalar kopar?p yuvarlay?n. ?çlerini parmak yard?m?yla oyup, soyal? harçtan pay ederek doldurun. Aç?k olan a??z k?s?mlar?n? kapat?p, köfteleri yass?la?t?r?n ve ç?rp?lm?? yumurtaya bulay?n. Köfteleri, k?zg?n m?s?r ya??nda arkal? önlü, alt?n sar?s? rengi alana dek k?zart?n. K?zarm?? köftelerin fazla ya??n? almak için ka??t havlunun üzerine koyup, 1-2 dakika bekletin. S?cak olarak servis yap?n.

 

Sebzeli Makarna Salatası

Malzemeler

1 adet patl?can
Yar?m limonun suyu
1’er adet sar? dolmal?k biber, k?rm?z? biber ve çarliston biber
10 adet zeytin
1 çay barda?? fiyonk makarna
1 adet marul
Tuz
Fesle?enli sos için:
Birkaç dal fesle?en
3 çorba ka???? zeytinya??
Yar?m limonun suyu

Sebzeli Makarna Salatas? Yap?l???

Patl?can? közleyip, kabuklar?n? soyun ve incecik k?y?n. Limon suyunu ilave edin. Biberleri de közleyip, ince do?ray?n. Makarnay? tuzlu suda ha?lay?p süzün. Marulu irice do?ray?p, servis taba??na al?n. Üzerine sebzeleri ve makarnay? ekleyin. Tuzunu ayarlay?p, zeytin tanelerini at?n. Ayr? bir yerde çok ince do?ranm?? fesle?en, zeytinya?? ve limon suyu ile ç?rparak, salatan?n üzerine gezdirin ve servis yap?n.

A