Besinlerin Cilt Problemleri Üzerindeki Etkileri

Besinlerin cilt üzerindeki etkilerini k?zlar hakk?nda ekibi olarak sizler için ara?t?rd?k ve hangi besinlerin hangi cilt problemlerine iyi geldiklerini ö?rendik.cildimize d??ar?dan yapt???m?z bak?mlar da tam olarak istedi?imiz sonucu alamad???m?z? gözlemledik ve hatta yöntemin i?e yaramad???n? dü?ünüp bir çok ki?i de bu yan?lg?ya dü?mü?tür .Asl?nda cildimiz bedenimizle uyum içerisindedir yani ne yersek cildimiz onu yans?t?r diyebiliriz veya vücudumuzdaki baz? problemler yüzümüze yans?yabilir.bu duruma örnek vericek olursak karaçi?erimizin küçük problemi yüzümüzede kocaman sivilce olarak yans?r.anlatt?klar?m?zdan anla??laca?? gibi yapt???m?z cilt maskelerinin yan?nda düzenli beslenerek vücudumuzu dinleyip neye ihtiyac? varsa onu vermemiz gerekir.Güzel cildin s?rlar?ndan biri de budur.k?sacas? bu yaz?m?zda yiyerek güzelle?menin mucizesini anlatmak istiyoruz . domates: bol miktarda içerdi?i likopenin cilde s?k?l?k ve canl?l?k kazand?r?r maydanoz ve ?s?rgan : antioksidan ve C vitamini sayesinde cildin genç kalmas?n?,s?k?la?mas?n? sa?lar ve ayn? zamanda maydanoz troid rahats?zl?klar?na iyi gelir.

kavun

Kavun: ?çersinde bulunan betakaroten , kollajen hasar?n? en aza indirerek k?r???kl?klara ve lekelere engel olur. ayn? zaman da cildin kurumas?n? da önler.

brokoli

Brokoli: Ciddi oranda A ve C vitamini içerir. Cilt kanseriyle sava?an moleküllere de sahiptir. Cildin elastikiyetini korur ve ayn? zamanda akne tedavisine yard?mc?d?r.Vitaminlerini korumak ad?na az pi?mi? olmas?na hatta mümkünse birazc?k çi? kalmas?na özen göstermenizi tavsiye ederiz.

zeytinya??.

 

Zeytin ya?? : kuru ciltlerin en iyi dostudur .Nemlendirici özelli?inden dolay? her gün kullan?ld???nda cildinizin nemini korur ve böylece genç kalmas?n? da sa?lam?? olursunuz su: Hepimizin bildi?i gibi su hayatt?r.cilt kurulu?una iyi geldi?i gibi içimizi temizlemeye ve beynimiz için önemlidir günde 8 bardak tüketmeliyiz.

havuç

 

Havuç: A vitamini öncüsü olan beta karoten deposudur. Havuç ve turuncu renkli sebzeler, güne?in zararl? ???nlar?na kar?? korumas? sa?lar. Ciltteki elastikiyeti korur .

ye?il yapraklar.

Ye?il yapraklar:Ciltteki koyu renkli halkalar ve sivilceler için; ?spanak, roka, karahindiba, marul ve maydanoz gibi özellikle koyu ye?il yaprakl? sebzeleri tercih edin. Salatalara keten tohumu eklemek, hem kab?zl?ktan hem de sivilceden kurtulman?za yard?mc? olucakt?r.

Sağlıklı Beslenmenin Yolları

Her zaman çevremizdeki doktorlar?n yada tv programlar?ndaki uzmanlar?n sa?l?kl? beslenme yollar?ndan bahsettiklerini duymu?sunuzdur. E?er sa?l?kl? bir hayat sürmek istiyorsan?z sa?l?kl? bir ?ekilde beslenmeniz ?art. Ama günümüzde neredeyse bütün yiyeceklerde bir çok kimyasal bulunuyor ve bunlar sa?l???n?za zarar verebilece?i gibi kilo alman?zada sebep olabilir. O yüzden bu gibi durumlardan kaç?nmak için sa?l?kl? beslenme yollar?n? bilmeli ve uygulamal?s?n?z. Peki bunu nas?l yap?caks?n?z. Bu yaz?mda size sa?l?kl? beslenmeden bahsedece?im.

Sa?l?kl? Beslenmenin Yollar? :

1 – Yiyece?iniz yiyecekleri yemeden önce çok iyi y?kamalas?n?z.

2 – Meyve ve sebzeleri kabuklar?yla beraber yemelisiniz. E?er gerekliyse kabuklar?n? soyunuz.

3 – Ekmekleri k?zartmay?n. Çünkü protein ve vitamin eksikli?i olu?ur.

4 – Pastörize sütü kaynatmay?n. Sütün içerisindeki vitaminler azal?r.

5 – Ambalajl? g?dalar? sat?n almadan önce mutlaka ve mutlaka son kullanma tarihine ve besin içeriklerine bak?n?z. Son kullanma tarihi geçmi?se ve üzerinde besin içerikleri yazm?yorsa o ürünü almay?n.

6 – Bir gün içinde ald???n?z enerjinin dengeli olmas? gerekir. %30 ya?lardan, %10-15 proteinlerden ( bunlar et, süt ve kurubaklagiller ) %50 ise karbonhidratlardan (tah?llar) olmal?d?r.

7 – Yemeklerde k?zartmadan uzak durmal? onun yerine ?zgara, f?r?n ve bu?uluma yapmaya gayret edin.

8 – Sa?l?kl? beslenmek için doymu? ya?lardan uzak durun. Doymu? ya?lar koleserolü yükseltice?inden pek sa?l?kl? de?ildir.

9 – Tavuk ve bal?klar?n ya?l? derilerini yememelisiniz. Etleri üzerlerindeki görünen ya?lar? temizledikten sonra tüketin.

10 – Çok fazla tuz kullanmay?n. Onun yerine baharat yada do?al otlar kullan?n.

11 – Ye?il sebzeleri buharda pi?irmeye özen gösterin. Kök sebzeler az suda hafif tuzlu bir ?ekilde pi?irilmelisiniz.

12 – Tereya? kolesterol içerdi?inden dolay? s?v? ya?lar? ve margarinleri tereya??n yerine tercih edin.

13 – A??r tatl?lardan uzak durmal?s?n?z. A??r tatl?lar yerine hafif tatl?lar tüketmelisiniz. Örne?in komposto ve meyve gibi.

14 – Süt tüketiminiz ya?s?z yada yar?m ya?l? olmal?d?r.

15 – Yemeklerde içeceklerinizi dü?ük kalorili içecekler yada su, taze meyve suyu, soda olarak tercih etmeye özen göstermelisiniz.

16 – Su vücuda çok yararl? oldu?undan günde en az 1 litre içmelisiniz.

17 – Kahvalt?lar?n?za ba?lamadan önce meyve yada 1 bardak portakal suyu için.

18 – Yeme?inize s?cak sebzeli çorba yada salata ile ba?layabilirsiniz.

19 – Yemek porsiyonlar?n?z? azaltmal?s?n?z. Az ama s?k beslenmelisiniz.

20 – Bol bol salata tüketmelisiniz. Çünkü salatalar lif ve vitamin aç?s?ndan çok zenginlerdir. Ayn? zamanda salatalar?n?za sirke, limon yada s?v? ya? ekleyebilirisniz.

21 – Kepek ekmekleri ba??rsaklar? daha h?zl? çal??t?raca??ndan dolay? kepekli ekmekleri tüketmeyi tercih edin.

22 – Kolesterol bak?m?ndan zengin olan g?dalardan uzak durunuz. Sucuk, salam, sosis gibi.

23 – Deniz ürünleri yerken kolesterol bak?m?ndan zengin olanlar? yememelisiniz. Kolesterolü az olan deniz ürünlerini tüketin.

Sa?l?kl? beslenmek için yukar?dakilere dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle kolesterolü yüksek olan yiyeceklerden uzak durmaya gayret edin. Aksi takdirde ileride sa?l???n?zla ilgili s?k?nt?lar ya?ayabilirsiniz. Her?eyden önce kendinizde bir beslenme kültürü olu?turun. Unutmay?n ki sa?l?kl? beslenmenin yollar? kendinizde olan beslenme al??kanl??? ve kültüründen geçer.