Pazartes Diyete Başlayanlar dirayetli olamıyor...!

       Pazartesi gelmeden; gazeteden, dergiden, internetten, beslenme uzman?na giden bir arkada?tan al?nan diyet listesi buzdolab?na as?l?yor ve pazartesi diyete start veriliyor. Peki ya sonra

Birkaç gün sonra, yiyeceklerin dayan?lmaz cazibesi galip geliyor ve ayn? beslenme yanl??lar?na devam ediliyor. Kilo verilemedi?i gibi terazideki say?lar her geçen gün artmaya devam ediyor ta ki yeni bir pazartesi gününe kadar… Uzmanlar diyete ba?vuranlar?n öncelikle kararl? olmas? gerekti?ini, beslenme biçimlerini radikal bir ?ekilde birdenbire de?i?tirmek yerine küçük de?i?ikliklerle sürdürmenin kilo vermede daha etkili olaca??n? vurgulad?.Her pazartesi diyete ba?layan kad?nlar?n kendilerini kand?rmalar?na neden olan 10 avuntu hakk?nda bilgi verirken, zay?flama sürecinde uygulanacak do?ru stratejileri de anlatt?:

1- Bugün kaçamak yapt?m yar?n toparlar?m:

Her yap?lan kaçama??n ard?ndan çokça söyledi?imiz cümlelerden birisi de budur. Ufak kaçamaklar bizim tüm gün boyunca kaçamak yapaca??m?z anlam?na gelmez. Bir ö?ünde daha yüksek kalorili besinler tükettiysek daha sonraki ö?ünlerde toparlayabiliriz. Her kaçamak için ‘nas?l olsa bugün düzensiz beslendim yar?n daha dü?ük kalorili beslenmeliyim’ mant???na yol açaca??ndan, bir an önce bu dü?ünceden uzakla?makta yarar var. Gün içerisinde tek bir kaçamakla günümüzü atlatabiliriz. Fazlas? her zaman zararl?d?r.

2- Bol kahve içerim, kahve zay?flat?r:

Kahve içinde bulunan kafein maddesi nedeniyle metabolizmay? h?zland?r?r. Ama bu h?zland?r?c? etkiye sahip olmas?, kahvenin harcamam?z gereken toplam enerjiyi art?raca?? anlam?na gelmez. ‘Nas?l olsa kahve içiyorum zarar? olmaz’dü?üncesi de yanl??t?r. Kahveyi ?ekerli ve bol kremal? tercih etmeniz gün içerisinde a??r? kalori alman?za neden olacakt?r. Kahve içerken süt yerine kullan?lan süt tozlar?, krema ve aromalar kahveler için pek de masum tercihler olmayacakt?r. Ancak günde 1 fincan ?ekersiz bir Türk kahvesi veya ?ekersiz light süt ile yap?lm?? bir neskafe daha iyi bir alternatif. Kahvenin, hiçbir zaman zay?flatmayaca?? unutulmamal?d?r.

3- Sabah limonlu su içerim ya?lar?m erir:

Günlük su tüketimi metabolizmam?z?n h?zland?r?lmas?na yard?mc? olacakt?r. Su içmekte zorlan?yorsak de?i?iklik yaparak limonlu suyu tercih edebilirsiniz. Fakat limon asitli bir meyve oldu?u için ya?lar? yakar dü?üncesi yanl??t?r. Günlük gereken kaloriden daha fazlas?n? alman?za, limonlu su içerek zay?flar?m yan?lg?na kap?lmay?n. Sabahlar? s?cak veya limonlu suyun zay?flama üzerine etkisi yoktur.

4- Büyük beden k?yafetler kusurlar?m? kapat?r:

Evet, büyük beden her zaman kusurlar?m?z? kapat?r. Ancak büyük beden giymenin riskleri de var; ald???n?z kilolar?n fark?nda olmazs?n?z ve her seferinde daha büyük bedenler tercih ederek bedeninizi gizleme gere?i duyars?n?z. Oysa bedenimizi ba?kalar?ndan gizlemek yerine öncelikle fark?na varmal?y?z. Böylece fazla kilolar? fark ederek zay?flama karar?n?n ilk ad?m?n? atabilirsiniz.

5- Annem, teyzem de kiloluydu, ben de öyleyim:

Genetik özellikler, pek çok sa?l?k sorununda oldu?u gibi obezite de etkili. Ailenin di?er fertlerinin kilolu olmas? kendinizi onlara benzeterek rahatlaman?za yol açabilir. Ancak bazen genetik her ?ey de?ildir! Çevresel faktörlerin, beslenme ve ya?am al??kanl?klar?n?n da büyük önemi var. ‘ Annem de kiloluydu deyip ne yaparsam yapay?m ben de al?r?m’ diye dü?ünmek yerine, onlar gibi olmamak için kilo almama için neler yapabilirim sorusuna odaklanman?zda yarar var. Yanl?? yap?lan beslenme ve ya?am al??kanl?klar?n? bir an önce düzeltmek daha sonraki dönemleri onlar gibi geçirmenizi önleyecektir.

6- Günde bir ö?ün yerim zay?flar?m:

‘Daha az yerim daha az kalori al?p zay?flar?m’ dü?üncesi ço?u ki?inin inand??? ve uygulad??? yanl?? bir yöntem. S?k yiyerek dü?ük kaloriyle zay?flamak do?ru bir tercihken, tek ö?ün beslenerek metabolizman?z? yava?latmak kilo alman?za yol açan yanl?? bir tercih olacakt?r. Az ve s?k beslenmeyi hayat biçimi haline getirip bu sistemle zay?flamak mümkündür. Oysa tek ö?ün beslenmek, vücudun kendini korumak için daha az enerji yakmas?, bu da zay?flamaman?z anlam?na gelir. Aksine, kendini koruma modu sayesinde vücut, ya?lanmaya meyilli olur.

7- Spor yap?yorum, kebap da yerim tatl? da, bir ?ey olmaz:

Spor, günlük yakman?z gereken enerjiyi art?rarak kilo vermenize veya kilonuzu koruman?za yard?mc? olur. Ancak spor yap?yorum diye düzensiz ve fazla kaloriyle beslenmeniz, kilo vermek yerine alman?za yol açar. Yani sporla birlikte de düzenli beslenme ?artt?r. Bu nedenle sporu tek ba??na de?il, düzenli ve sa?l?kl? beslenmeyle desteklemelisiniz.

8- Ac? biber yerim zay?flar?m, kaloriye devam:

Zay?flamak için hiçbir mucizevi besin yoktur. Ac? biber de zay?flatmaya yard?mc? bir besin de?ildir. Ac?n?n azda olsa metabolizmada h?zland?r?c? etkisi vard?r. ?stedi?imiz her besini yiyip ac? biberle zay?flamak imkans?zd?r. Zay?flaman?n bir formülü var; ald???n?z kalori, harcad???n?z kaloriden her zaman az olmal?d?r.

9- Ya?lar?m? ald?r?r?m, zay?flar?m:

Besinlerle ald???m?z fazla kaloriler vücudunuzda ya? olarak depolanmaktad?r. Ancak cerrahi i?lemle al?nan ya?lar tekrar olu?mayacak anlam?na gelmiyor. Sonuçta ya? vücutta olu?uyor. Sürekli ya? ald?rarak da geçici süre fazlal?klar?n?zdan kurtulsan?z da yapt???n?z yanl??lar? düzeltmedi?iniz sürece ya?lanmalar devam edecektir.

10- Nas?lsa estetik yapt?rd?m bir daha kilo almam:

Zay?flamayla ilgili yap?lan estetik ameliyatlar? da, ya? ald?rma gibi geçici bir çözümdür. Bir daha kilo al?nmamas?n? garanti edemez. Kilolu ki?ilere her ne i?lem yap?l?rsa yap?ls?n düzenli beslenmedikçe ki?i eski haline h?zl? bir ?ekilde geri dönebilecektir.

Diyeti Sobe Eden 10 Neden...!

Zay?flama amaçl? diyet program? uygulamak, kilo fazlas? olan, hayat?nda kal?c? beslenme de?i?iklikleri yapmak ve kilo vermek isteyenler için en iyi yöntem. Ancak zay?flayabilmek; ki?inin durumunu kabullenmesi, gerçekçi hedefler koymas?, ya?am tarz?n? de?i?tirmekte kararl? olmas?, zay?flamay? bir tak?nt? haline getirmemesiyle mümkün.

Çünkü zay?flama sürecinde diyet program?n? baltalayan birçok neden bulunuyor.Diyeti sabote eden ba?l?ca 10 nedeni ?öyle s?ral?yoruz:

1-ARA Ö?ÜN YAPINCA VÜCUT ÇALI?KAN KARINCA OLUYOR

Beslenme uzmanlar?n?n üç ana ö?ün d???nda üç ara ö?ün yap?lmas?na yönelik ?srar?, vücudun tembelle?mesini önleme amac?ndan kaynaklan?yor. Diyet program? uygulayan ki?iler ara ö?ünleri gereksiz buluyor ve yapmamakta direnebiliyor. Oysa ara ö?ün yapmak ki?i, masaba?? i? de yapsa vücudun k?tl?k sinyali almas?n?, dolay?s?yla ya?lar? depo olarak tutmas?n? engelliyor. Ara ö?ün yapanlarda metabolizma daha h?zl? çal???yor. Masa ba?? i?i de yap?lsa vücut enerji harcamaya devam ediyor. Ya?lardan enerjiyi kullan?yor. Ara ö?ünsüz bir diyette vücut k?tl?k sinyali al?yor, ihtiyac? olan enerjiyi kaslardan kar??l?yor.

2-SADECE KALOR? HESABI ??E YARAMAZ, ?ÇER?K HESABI DA ÖNEML?D?R

Beslenme uzman? gözetiminde diyet yapanlar, yiyeceklerinin kalorisini ö?renince ö?len ve ak?am yemeklerin kalorisini hesaplay?p, bu kaloriye denk dondurma, tatl? ya da ba?ka yiyecekler tüketmeye çal???yor. Böyle yap?nca da denge bozuluyor. Ö?len yeme?inin kalorisini hesapl?yorlar. O kalorinin yerine dondurmay?, pastay? koymaya çal???yorlar. Sa?l?kl? beslenme diyetinde salata, et, ekmek var, yo?urt var. Bu yiyecekleri tüketince protein, karbonhitrat, ya? al?nm?? oluyor. Tüm besin gruplar? dengelenmi? oluyor.

3- HAZIR DONDURMANIN CAZ?BES? DE ÇOK KALOR?S? DE

Haz?r dondurmalar?n kalorisi çok yüksek oldu?undan tüketilmemesinde yarar var. Tatl?y? ve dondurmay? çikolata, f?nd?k, f?st?k soslar?yla tüketmek vücuda bol bol ?eker ve ya? al?nmas?na yol aç?yor. Bunun yerine arada s?rada sade dondurma tüketmek haz?r dondurma tüketmekten daha yararl?d?r.

4- EN ÇOK ERKEKLER SABOTE ED?YOR

Zay?flama amaçl? olarak beslenme ve diyet uzmanlar?nca ki?iye özel olarak haz?rlanan beslenme programlar?, ki?inin sa?l?k ko?ullar?, günlük beslenmesi, yapt??? i?, stres düzeyi de göz önünde bulundurularak planlan?yor. Kad?nlar?n diyetini sabote eden nedenlerin ba??nda erkeklerin tav?rlar? geliyor. Erkekler e?lerine ya da sevgililerine, diyet yaparken genellikle yard?mc? olmuyor. Onun yerine ‘bir tanecik tatl? yemekten bir ?ey olmaz, ‘kepek ekme?i yiyince ne oluyor, onun da kalorisi var!’, ‘hiç pilavs?z hayat olur mu?’, ‘bu kebap da yenilmez mi?’ gibi cümleler kurarak zay?flama diyetinin amac?n? ortadan kald?racak engellemelerde bulunuyor. E?er diyet yapan ki?i yemek yemeyi çok seviyor ve zorlan?yorsa, bu tav?rlar?n sürekli gün içinde tekrarlanmas?, ?irket arkada?lar?n?n çevresindeki ba?ka ki?ilerin de destek olmamas? nedeniyle diyet program? ba?ar?s?z olabiliyor.

5- B?R AROMALI KAHVEN?N KALOR?S? Ö?LE YEME??N?NK? KADAR

S?cak havalar so?uk içeceklerin tüketimini de art?r?yor. Ancak yemek konusunda oldu?u gibi içecek konusunda da a??r?ya kaçmamak önemli. Sade kahvenin kalorisi çok az, ancak kahve kar???m halinde olunca, çe?itli aromalar, kremalar kat?l?nca 560 kaloriyi buluyor. Ço?u zaman beslenme uzmanlar? sadece ö?le yeme?inde yakla??k 500 kalori tüketilmesini istiyor. Bu durumda ö?le ö?ününün kalorisi tek bir kahveden al?nm?? oluyor. Ayr?ca fazladan ya? ve ?eker de depolan?yor.

6- ET?KET OKUYUNCA ?EKER VE YA?DAN KAÇMAK MÜMKÜN OLUYOR

Diyet yaparken en çok yan?ld???m?z konular aras?nda light ürünler geliyor. Bu ürünlerin etiketlerinin iyi okunmas? gerekiyor. Diyet çikolatalar ve meyveli sodalar?n dikkatli tüketilmesi önem ta??yor. Diyet çikolatan?n ?ekeri azalt?l?yor, ama çikolata tad? verilebilmesi için ya?? art?r?l?yor. Sade soda yerine meyveli soda daha fazla ?eker al?nmas?na yol aç?yor.

7- AZ SU ?ÇMEK ÖDEM? ARTIRIYOR

Su içmek vücutta biriken fazla suyun d??ar? at?lmas?n? sa?l?yor. Yaz aylar?nda en çok rahats?zl?k veren konular aras?nda vücuttaki ödem geliyor. Bu ödemi önleyici unsunlar?n ba??nda az kafein tüketmek, yeterince su içmek yer al?yor. Günde 2-2,5 litre su tüketimi sa?l?kl? beslenmenin ayr?lmaz bir parças? olarak kabul ediliyor.

8- DI?ARIDA TÜKET?LEN YA?LI Y?YECEKLER ???MANLI?I ARTIRIYOR

Zay?flama diyeti uygularken diyetisyenin verdi?i listeye uygun beslenmek gerekiyor. Toplu yerlerde pi?en yemekler, d??ar?da tüketilen yiyecekler her zaman evdekinden daha ya?l? yap?l?yor. E?er can?n?z, makarna ve pilav çektiyse d??ar?da kat? ya?la ya da içeri?ini bilmedi?iniz bir ya?la yap?lm?? pilav veya makarnay? tüketmektense evde zeytinya??yla yapt???n?z? yemek daha do?rudur.

9- D?YET? B?R BOZUP B?R BA?LAMAK METABOL?ZMAYA ZARAR VER?YOR

Zay?flaman?n da sa?l?kl? beslenmenin de temel kural? kararl? olmaktan geçiyor. Kararl?l?k yoksa diyet program? da ba?ar?s?z olmaya mahkum oluyor. Sürekli diyet program?n? bozup bozup yeniden ba?lamak, istikrarl? bir ?ekilde uygulamamak zay?flamaya neden olmayaca?? gibi kilo al?nmas?na da sebep olabiliyor.

10-?EKERL? VE AS?TL? ?ÇECEKLER YA?LANMANIN YOLUNU AÇIYOR

Bir kutu kolada 25 küp ?eker var. Bu yüksek ?eker içeri?ini bir bardak suda kullansak o içilemez hale gelir. Bu nedenle kolal? içeceklerdeki ?eker, asit içeri?iyle birle?ince içilecek hale geliyor. Diyet kolan?n kalorisi dü?ük ama yapay tatland?r?c? kullan?ld???ndan dolay? insülin direncine neden oluyor. Diyet kola ayr?ca kafein içeri?i sebebiyle vücutta ödem olu?turuyor. ?çinde birçok katk? maddesi de bulunuyor

Kiloları Frenkleyin...!

Hastal?klar? beraberinde getiren fazla kilolara ‘Dur’ demenin vakti geldi. Uzmanlar mucize frenk maydanozu ile kolayca ya? yak?p zay?flaman?n mümkün oldu?unu söyledi.

Sonbahar geldi. ??tahlar aç?ld?. Mayo-bikini derdi kalmay?nca kilolar al?nd?. Alman bilim adamlar?  Sa?l?kl? zay?flatan 7 besini ?öyle s?ralad?…

Frenk maydanozu: Demir, magnezyum, potasyum, çinko içerir. Böbrekleri uyar?r. Ya? yakmay? h?zland?r?r. Buna ek olarak, mideba??rsak rahatlat?r.

frenk - maydanozu..

Karahindiba: A ve E vitamini, kalsiyum ve demir içerir. Karahindiba karaci?er ve safray? güçlendirir. Toksinleri vücuttan atar. Ayr?ca, saç, t?rnak ve ba? dokusunu iyile?tirir.

karahindiba

Biberiye: Ba??rsaklar? ve mideyi rahatlat?r. Kan ?ekerini düzenler. Buna ek olarak, konsantre kabiliyetini art?r?r. Bitkisel antibiyotik gibidir. Gebe kad?nlar?n tüketmeden önce doktora dan??malar? gerekmelidir.

biberiye

Ard?ç: Sindirimi destekler ve metabolizmay? çal??t?r?r. Kan ?ekerindeki dalgalanmalar? engeller. Ama rahim kas?lmalar?n? harekete geçirdi?i için hamilelere yasakt?r.

ard?ç

Tarhun: Anason ve rezeneyi an?msatan tad? vard?r. Metabolizma ile böbrek aktivitesini art?r?r, sindirimi te?vik eder. Adet döngüsü ve menopoz semptomlar? üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

tarhun...

Basil: Sakinle?tirici etkisi vard?r. Bunun yan? s?ra ya? yak?m?n? art?r?r. Haz?ms?zl??a iyi gelir. Hamileler tüketmemelidir.

basil

Antibiyotikleri boşver bu çorbalar yeter!

Art?k kendi ?ifal? çorban?z? yapmak için annenizin tarifine ihtiyac?n?z yok.

K?? geliyor! Havalar so?urken kendimize daha iyi bakmak gerek. Yemek.com “Önümüzdeki 6 Ay Antibiyotik Niyetine ?çilecek 8 K?? Çorbas?” ba?l?kl? listesi ile bu k?? bünyelerimizi hastal?k geçirmez hale getirmeye kararl?!

Çorbalar?n?z? ?imdiye kadar hep annenizin elinden içmi? olabilirsiniz. Ku?konmaz sizin için çengel bulmacada cevaplanmas? gereken bir kelimeden ba?ka bir ?ey ifade etmeyebilir. Mercimek çorbas? ile ili?kiniz kebapç?daki bir i?tah aç?c?dan öteye geçmemi? olabilir. Art?k her ?ey de?i?ecek; Yemek.com’un ?ifal? çorba listesi ile sa?l?kl? ya?am vizyonunuz geni?leyecek. Üstelik Yemek.com yeni yetme mutfak ka?ifleri ile çorbalar?n tariflerini de payla??yor. Listede Türk mutfa??n?n klasikleri de var, eski M?s?r’?n gizemli lezzeti de. K?sacas? art?k annenizin tarifine ihtiyac?n?z yok, arad???n?z her ?ey, Yemek.com’da!

??te doktora gitmek yerine tavuk suyu çorbaya limon s?kmay? tercih edenlere hitap eden o listeden öneriler:

Eski M?s?r yan?l?yor olamaz: Ku?konmaz çorbas?

ku?konmaz - çorbas?

Ku?konmaz çorbas?n?n eski M?s?r’da tedavi amaçl? kullan?ld???n? biliyor muydunuz? Vitamin deposu ku?konmaz?, garnitür olarak kullanmak yerine çorba yap?m?nda kullan?yoruz. Yemek.com yazarlar?ndan Alp Tuncer, “Di?er sebzeler de gücenmesin” diyerek, çorbada renk ve tatlar?n? vermesi için patates, havuç gibi sebzelerin de kullan?labilece?ini söylüyor.

Ye?il reçete: Ye?il mercimek çorbas?

ye?il mercimek çorbas?

Ye?il mercimek çorbas? ye?il reçetenin yazabildi?i bütün ilaçlar? tek ba??na kar??lar, ayn? tedavileri de yapar. Hayat?m?z?n tad? tuzu, ana yemeklerin ba?lang?c?, yaz- k?? ?ifa kayna?? olan çorba tariflerini eri?te gibi seçenekler ile daha da bereketli hale getirmek mümkün. Yemek.com yazarlar?ndan Su Irmak bu çorbayla ilgili püf noktalar? k?sm?nda “Eri?te yerine tel ?ehriye hatta mant? bile kullanabilirsiniz” tavsiyesinde bulunuyor.

Kod ad? doktor: Tarhana çorbas?

tarhanaçorbs?

Tarhana çorbas?n? üniversiteye giri? s?nav?na sokun, en iyi t?p fakültesini kazan?r, 6 y?l okur, profesörlere de ilham verir, geri gelir. Bütün yemekler aras?nda tarhana çorbas? hiç ?üphesiz en çok Anadolu kokand?r, toprak kokand?r. Ek?ilisi içilir, kahvalt?da içilir, ak?am yeme?inde içilir, sahurda içilir. Tarhana çorbas? bir çorban?n alabilece?i en güzel hallerden, tariflerden biridir. Su Irmak, “Her birinin kendine has tarhana çorbas? tarifi olan büyüklerimize sayg?lar?n? sunarak” payla?t??? tarifte, tarhana çorbas?nda kendi haz?rlad???n?z et ya da tavuk suyunu kullanman?z? öneriyor.

Çin Çorbası

Malzemeler

1 adet tavuk gö?sü
1 adet so?an
1 çay barda?? m?s?r
4 adet mantar (ince k?y?lm??)
1’er çay ka???? köri ve toz zencefil
1 çorba ka???? bu?day ni?astas?
1 çorba ka???? limon suyu
Üzeri için:
1 küçük kase soya filizi
1 çay ka???? pulbiber

Çin Çorbas? Yap?l???

Tavuk  gö?sünü so?anla beraber 10 dakika ha?lay?n. So?an? içinden al?p tavuk gö?sünü elinizle didin ve bir kenara al?n. Ha?lad???n?z tavuk suyuna m?s?r, mantar, tavuk eti, köri ve toz zencefili kat?p 10 dakika pi?irin. Di?er tarafta bu?day ni?astas?n? limon suyu ile aç?n. Tencereyi ocaktan almaya yak?n çorbaya ilave edip 1-2 ta??m daha kaynatt?ktan sonra alt?n? kapat?n. Servis taba??na ald???n?z çorban?n üzerine soya filizi ve pulbiber katarak s?cak olarak servis yap?n.

 

Brokoli Çorbası

Malzemeler

Yar?m kg brokoli
2 tablet tavuk bulyon
1 çorba ka???? tereya??
2 çorba ka???? un
2 di? sarm?sak
4 su barda?? su
1 su barda?? süt
1 kutu krema, tuz, pulbiber
Üzerine:
Sirke, sarm?sak,zeytinya??
Zeytin

Brokoli Çorbas? Yap?l???

Brokolileri  kaynar suya at?p buzlu suya ç?kar?n (bu ?oklama yöntemi ile çorban?n çorban?n daha ye?il olmas?n? sa?layabilirsiniz). 1 adet tavuk bulyonla tekrar ha?lamaya b?rak?n. 1 çorba ka???? tereya??nda
unu kavurun. 2 di? sarm?sak, di?er tavuk bulyon ve pulbiberi ekleyip kavurmaya devam edin. Ha?lanan brokolileri blenderden geçirin. Unlu kar???ma ekleyin. 4 su barda?? su, 1 su barda?? süt ve krema ilave edin. Bir ta??m kaynat?n. Dilerseniz üzerine blenderden geçirdi?iniz zeytinya??, sirke ve sarm?sak sosunu gezdirin. Bir-iki zeytin ilavesiyle servis yap?n.

 

Biftekli Arpa Şehriye Çorbası

Malzemeler

200 gram biftek
1 çay barda?? arpa ?ehriye
6 su barda?? + 1 çay barda?? su
1 adet büyük boy havuç
1 tatl? ka???? salça
1 tatl? ka???? baharat kar???m?
1 adet so?an
Tuz, karabiber
Üzerine:
Maydanoz

Biftekli Arpa ?ehriye Çorbas? Yap?l???

?nce dilimlenmi? bifte?i, 1 çay barda?? s?cak suyla birlikte k?s?k ate?te yumu?ayana kadar pi?irin. Ayr? bir tencereye 1 su barda?? su koyun. Küp do?ranm?? havucu hafif yumu?ayana kadar ha?lay?n ve süzün. Di?er taraftan 5 su barda?? suyu bir tencereye al?n ve kaynat?n. Kaynay?nca salça ve baharat kar???m?n? ilave edin. Daha sonra biftek, havuç, arpa ?ehriye ve ince k?y?lm?? so?an? ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlay?n. K?s?k ate?te 15 dakika pi?irin. Üzerine ince k?y?lm?? maydanoz serpin ve s?cak olarak servis yap?n.

 

Bakla Çorbası

Malzemeler

2 su barda?? kuru iç bakla
2 çorba ka???? tereya??
6-7 su barda?? su
1 çorba ka???? ince k?y?lm??
taze nane
1 di? dövülmü? sarm?sak
2 çorba ka???? limon suyu, tuz

Bakla Çorbas? Yap?l???

Baklalar? suya koyup 4-5 saat bekletin. Daha sonra süzüp bir tencereye al?n. Üzerine tereya?? ile 6-7 bardak so?uk suyu koyup oca?a oturtun. 15-20 dakika pi?irdikten sonra ocaktan al?n. Blenderden geçirip yeniden oca?a oturtun. Nane, sarm?sak ve limon suyunu bir kapta kar??t?r?p çorbaya ekleyin. Tuzunu ilave edip 5 dakika daha pi?irerek s?cakken servis yap?n.

 

Arpacık Soğanlı Tavuk

Malzemeler

200 gram arpac?k so?an
500 gram jülyen do?ranm?? tavuk gö?sü
2 su barda?? su
4 çorba ka???? zeytinya??
1’er adet sar? ve k?rm?z? biber
1 di? sarm?sak
2 çorba ka???? soya sosu
1 çay ka???? susam
Kekik, pulbiber

Arpac?k So?anl? Tavuk Yap?l???

Ay?klanm??  arpac?k so?anlar? suda 5 dakika ha?lay?n. Kevgirle sudan al?n ve vog tavaya koyun.Zeytinya?? ilave edip so?anlar? 2-3 dakika kavurun. Jülyen do?ranm?? biberleri ilave edip, kavurmaya devam edin. Tavu?u, sarm?sa??, soya sosunu, susam?, kekik ve pulbiberi katt?ktan sonra tavuk k?zarana kadar kavurmaya devam edin.S?cak olarak servis yap?n.

 

Sebzeli Et Sote

Malzemeler

Yar?m kg ya?s?z ku?ba?? et
1 çay barda?? su
1 çorba ka???? zeytinya??
5 adet çarliston biber
2 adet k?rm?z? biber
1-2 di? ince k?y?lm?? sarm?sak
2 adet so?an
Tuz, karabiber, pulbiber
Üzerine: Maydanoz

Sebzeli Et Sote Yap?l???

Eti y?kad?ktan sonra ka??t havlu ile suyunu al?n ve bir tencereye koyun. Üzerine suyu ekleyin ve k?s?k ate?te suyunu çekene kadar pi?irin. Wok tavaya (yoksa yap??maz yüzeyli bir tava olabilir) zeytinya??n? al?n. Eti ekleyip, 1-2 dakika çevirin. Jülyen do?ranm?? çarliston ve k?rm?z? biberi ekleyip kavurmaya devam edin. Sarm?sa?? ve piyazl?k do?ranm?? so?an? kat?n. 1-2 dakika daha kavurun. Tuz, karabiber ve pulbiber katt?ktan sonra oca??n alt?n? kapat?n. ?nce k?y?lm?? maydanozla süsleyip s?cak olarak servis yap?n.

A?ç?n?n notu: Verilen kalori de?erleri tek porsiyon, yani bir ki?ilik, tek dilim veya 1 adet içindir