Besinlerin Cilt Problemleri Üzerindeki Etkileri

Besinlerin cilt üzerindeki etkilerini k?zlar hakk?nda ekibi olarak sizler için ara?t?rd?k ve hangi besinlerin hangi cilt problemlerine iyi geldiklerini ö?rendik.cildimize d??ar?dan yapt???m?z bak?mlar da tam olarak istedi?imiz sonucu alamad???m?z? gözlemledik ve hatta yöntemin i?e yaramad???n? dü?ünüp bir çok ki?i de bu yan?lg?ya dü?mü?tür .Asl?nda cildimiz bedenimizle uyum içerisindedir yani ne yersek cildimiz onu yans?t?r diyebiliriz veya vücudumuzdaki baz? problemler yüzümüze yans?yabilir.bu duruma örnek vericek olursak karaçi?erimizin küçük problemi yüzümüzede kocaman sivilce olarak yans?r.anlatt?klar?m?zdan anla??laca?? gibi yapt???m?z cilt maskelerinin yan?nda düzenli beslenerek vücudumuzu dinleyip neye ihtiyac? varsa onu vermemiz gerekir.Güzel cildin s?rlar?ndan biri de budur.k?sacas? bu yaz?m?zda yiyerek güzelle?menin mucizesini anlatmak istiyoruz . domates: bol miktarda içerdi?i likopenin cilde s?k?l?k ve canl?l?k kazand?r?r maydanoz ve ?s?rgan : antioksidan ve C vitamini sayesinde cildin genç kalmas?n?,s?k?la?mas?n? sa?lar ve ayn? zamanda maydanoz troid rahats?zl?klar?na iyi gelir.

kavun

Kavun: ?çersinde bulunan betakaroten , kollajen hasar?n? en aza indirerek k?r???kl?klara ve lekelere engel olur. ayn? zaman da cildin kurumas?n? da önler.

brokoli

Brokoli: Ciddi oranda A ve C vitamini içerir. Cilt kanseriyle sava?an moleküllere de sahiptir. Cildin elastikiyetini korur ve ayn? zamanda akne tedavisine yard?mc?d?r.Vitaminlerini korumak ad?na az pi?mi? olmas?na hatta mümkünse birazc?k çi? kalmas?na özen göstermenizi tavsiye ederiz.

zeytinya??.

 

Zeytin ya?? : kuru ciltlerin en iyi dostudur .Nemlendirici özelli?inden dolay? her gün kullan?ld???nda cildinizin nemini korur ve böylece genç kalmas?n? da sa?lam?? olursunuz su: Hepimizin bildi?i gibi su hayatt?r.cilt kurulu?una iyi geldi?i gibi içimizi temizlemeye ve beynimiz için önemlidir günde 8 bardak tüketmeliyiz.

havuç

 

Havuç: A vitamini öncüsü olan beta karoten deposudur. Havuç ve turuncu renkli sebzeler, güne?in zararl? ???nlar?na kar?? korumas? sa?lar. Ciltteki elastikiyeti korur .

ye?il yapraklar.

Ye?il yapraklar:Ciltteki koyu renkli halkalar ve sivilceler için; ?spanak, roka, karahindiba, marul ve maydanoz gibi özellikle koyu ye?il yaprakl? sebzeleri tercih edin. Salatalara keten tohumu eklemek, hem kab?zl?ktan hem de sivilceden kurtulman?za yard?mc? olucakt?r.

Sağlıklı Beslenmenin Yolları

Her zaman çevremizdeki doktorlar?n yada tv programlar?ndaki uzmanlar?n sa?l?kl? beslenme yollar?ndan bahsettiklerini duymu?sunuzdur. E?er sa?l?kl? bir hayat sürmek istiyorsan?z sa?l?kl? bir ?ekilde beslenmeniz ?art. Ama günümüzde neredeyse bütün yiyeceklerde bir çok kimyasal bulunuyor ve bunlar sa?l???n?za zarar verebilece?i gibi kilo alman?zada sebep olabilir. O yüzden bu gibi durumlardan kaç?nmak için sa?l?kl? beslenme yollar?n? bilmeli ve uygulamal?s?n?z. Peki bunu nas?l yap?caks?n?z. Bu yaz?mda size sa?l?kl? beslenmeden bahsedece?im.

Sa?l?kl? Beslenmenin Yollar? :

1 – Yiyece?iniz yiyecekleri yemeden önce çok iyi y?kamalas?n?z.

2 – Meyve ve sebzeleri kabuklar?yla beraber yemelisiniz. E?er gerekliyse kabuklar?n? soyunuz.

3 – Ekmekleri k?zartmay?n. Çünkü protein ve vitamin eksikli?i olu?ur.

4 – Pastörize sütü kaynatmay?n. Sütün içerisindeki vitaminler azal?r.

5 – Ambalajl? g?dalar? sat?n almadan önce mutlaka ve mutlaka son kullanma tarihine ve besin içeriklerine bak?n?z. Son kullanma tarihi geçmi?se ve üzerinde besin içerikleri yazm?yorsa o ürünü almay?n.

6 – Bir gün içinde ald???n?z enerjinin dengeli olmas? gerekir. %30 ya?lardan, %10-15 proteinlerden ( bunlar et, süt ve kurubaklagiller ) %50 ise karbonhidratlardan (tah?llar) olmal?d?r.

7 – Yemeklerde k?zartmadan uzak durmal? onun yerine ?zgara, f?r?n ve bu?uluma yapmaya gayret edin.

8 – Sa?l?kl? beslenmek için doymu? ya?lardan uzak durun. Doymu? ya?lar koleserolü yükseltice?inden pek sa?l?kl? de?ildir.

9 – Tavuk ve bal?klar?n ya?l? derilerini yememelisiniz. Etleri üzerlerindeki görünen ya?lar? temizledikten sonra tüketin.

10 – Çok fazla tuz kullanmay?n. Onun yerine baharat yada do?al otlar kullan?n.

11 – Ye?il sebzeleri buharda pi?irmeye özen gösterin. Kök sebzeler az suda hafif tuzlu bir ?ekilde pi?irilmelisiniz.

12 – Tereya? kolesterol içerdi?inden dolay? s?v? ya?lar? ve margarinleri tereya??n yerine tercih edin.

13 – A??r tatl?lardan uzak durmal?s?n?z. A??r tatl?lar yerine hafif tatl?lar tüketmelisiniz. Örne?in komposto ve meyve gibi.

14 – Süt tüketiminiz ya?s?z yada yar?m ya?l? olmal?d?r.

15 – Yemeklerde içeceklerinizi dü?ük kalorili içecekler yada su, taze meyve suyu, soda olarak tercih etmeye özen göstermelisiniz.

16 – Su vücuda çok yararl? oldu?undan günde en az 1 litre içmelisiniz.

17 – Kahvalt?lar?n?za ba?lamadan önce meyve yada 1 bardak portakal suyu için.

18 – Yeme?inize s?cak sebzeli çorba yada salata ile ba?layabilirsiniz.

19 – Yemek porsiyonlar?n?z? azaltmal?s?n?z. Az ama s?k beslenmelisiniz.

20 – Bol bol salata tüketmelisiniz. Çünkü salatalar lif ve vitamin aç?s?ndan çok zenginlerdir. Ayn? zamanda salatalar?n?za sirke, limon yada s?v? ya? ekleyebilirisniz.

21 – Kepek ekmekleri ba??rsaklar? daha h?zl? çal??t?raca??ndan dolay? kepekli ekmekleri tüketmeyi tercih edin.

22 – Kolesterol bak?m?ndan zengin olan g?dalardan uzak durunuz. Sucuk, salam, sosis gibi.

23 – Deniz ürünleri yerken kolesterol bak?m?ndan zengin olanlar? yememelisiniz. Kolesterolü az olan deniz ürünlerini tüketin.

Sa?l?kl? beslenmek için yukar?dakilere dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle kolesterolü yüksek olan yiyeceklerden uzak durmaya gayret edin. Aksi takdirde ileride sa?l???n?zla ilgili s?k?nt?lar ya?ayabilirsiniz. Her?eyden önce kendinizde bir beslenme kültürü olu?turun. Unutmay?n ki sa?l?kl? beslenmenin yollar? kendinizde olan beslenme al??kanl??? ve kültüründen geçer.

Karnabahar Kokusundan Kurtulmanın Yolu

Karnabahar faydalar? ve lezzetiyle k?? aylar?n?n vazgeçilmez yiyeceklerinden. Ah bir de pi?erken ç?kan o kokusu olmasa. Evinizdeki karnabahar kokusundan kurtulmak istiyorsan?z i?te çözümü…

Karnabahar pi?irirken eve yay?lan kokudan kurtulmak için pi?irme suyuna bir parça tuz ve iki ka??k sirke ilave edip, suyun üzerinde köpük olu?umunu bekledikten sonra, içine sebzeleri atmay? deneyin. Evi saran kötü kokudan eser kalmad???n? göreceksiniz.

Yağ Yakımını Hızlandıran Doğal Çay

Basen bölgesindeki ya?lar Türk kad?nlar?n?n ortak derdi. Bu bölgedeki ya?lar? eritmek oldukça güç. Ancak etkili bir diyet program? ve egzersizle hayal olmaktan ç?k?yor. Evinizde do?al malzemelerle haz?rlayabilece?iniz do?al ya? yak?c? özelli?e sahip bitki çaylar?yla çözümü kolayla?t?rabilirsiniz.

Egzersiz ve diyet program?n?n yan? s?ra do?al bitkisel kürlerden de destek alabilirsiniz. Bu çay tarifi, basen ve kalça ya?lar?n? eritmeyi hedefliyor. ??te Suna Dumankaya’dan basen ve, selülit ile sava?an do?al çay tarifi. Eri?ilmesi kolay olan malzemelerle yapaca??n?z çay?, günde en fazla 3 fincan tüketebilirsiniz.

Haz?rlan???:

E?it miktarda ku?burnu, rezene, sinameki, papatya, biberiye ve funda yapra??n? kar??t?r?p çay gibi demleyin. Bu çaydan her sabah bir bardak için. Bu etkili kar???m hem basen bölgenizin incelmesini sa?layacak hem de bu bölgedeki selülitlerinizi azaltacakt?r.

Detoks Programıyla Fazla Yağlarınızdan Kurtulun

Bu aralar kilo ald???n?z? dü?ünüyorsan?z bu detoks program? tam size göre. Dengesiz beslenme sonucu vücuda giren fazla kaloriler ve ya?lar depolanmadan vücuttan at?lmas? gerekir.

??te, Beslenme Dan??man? ve Estetik Hekimi Dr. Gönül Ate?saçan’?n fazla ya?lardan kurtulman?za yard?mc? olacak 3 günlük detoks listesi…

1. gün

Sabah uyan?nca 1 bardak limonlu su için. Tüm gün taze meyve ve meyve salatas? tüketin ve aralarda limonata için.

Meyve salatas? olarak; 1 adet ye?il elma, 2 kivi ve 2 dilim ananas tüketilebilir.

Aralarda ac?k?rsan?z 2 dilim çavdar ekme?i veya 2 adet diyet bisküvi tüketebilirsiniz. Tüm gün 8 bardak limonata için. Barsaklar için form çay sabah erken ve ak?am geç saatte için.

Limonata malzemeleri:

2 yemek ka???? limon suyu (yakla??k ½ limon), 1 yemek ka???? ?ekersiz marmelat , 1/10 çay ka???? k?rm?z? biber

Bu kar???m oda ?s?s?ndaki su ile 250 ml’e tamamlanacak. Bundan 8 adet içilecek.

2. gün 

Sabah: 1 ye?il çay, 2 dilim k?zarm?? kepek ekme?i, ye?illik, 2 ceviz, 1 havuç

Ö?le: 2 kat? yumurta, 1 porsiyon ha?lanm?? ?spanak, 1 domates

Ak?am: 1 biftek (200 gram,) zeytinya?l? ve limonlu ye?il salata

Aralarda salatal?k/ Ye?il elma/ 10 bardak su ve 3-4 fincan aç?k ye?il çay

3. gün 

Sabah: 1 ye?il elma + 2 dilim ananas meyve salatas? olarak yenilecek.

Aralarda ac?k?rsan?z çavdar ekme?i, alt?nba?ak bisküvi tüketilebilir. Tüm gün ö?ün aralar?nda 8 -10 bardak limonata içmelisiniz. Bitki çaylar?ndan rezene ve form çay için. Form çay özellikle sabah erken ve ak?am geç saatte için.

Ö?le: Barbunya (1 avuç at?lacak), 2 kabak, 1 havuç, yar?m demet semizotu ,sar?msak, bütün olarak 3 adet so?an. Ekstra tatland?rmak için kurutulmu? sebzeler eklenebilir. K?rm?z? biber, köri, domates eklenebilir. Tuz çok az ve deniz tuzu olarak kullan?n. Alabildi?i kadar su (yakla??k 1 litre) eklenerek çorba ?eklinde tüketin. Sebzeler dirice olmal?d?r.

Ak?am: Ö?leyin yenilen ayn? sebze yeme?i tüketin. Ac?k?rsan?z 1-2 dilim çavdar ekme?i, 1 paket diyet bisküvi yiyebilirsiniz. 10 bardak su ve 3-4 fincan aç?k ye?il çay.

Di?er günlerde içebilece?iniz detoks içecekleri:

Detoks için ye?il elma kürü:

– Ye?il elma 4 adet kabuklu – 1 Çay ka???? tane karabiber – 5-6 adet tane karanfil – Toz zerdeçal 1 çay ka???? – 1 kabuk tarç?n – 1,5 litre su

Hepsi birlikte kaynat?l?p, sabahlar? aç karn?na 1 bardak ?l?k tüketin. 1 hafta her gün yap?l?rsa barsaklar? temizler.

Ya? yak?c? özel kar???m:

– Greyfurt suyu 1 adet – Kök zencefil (bir ceviz büyüklü?ü kadar) – Yar?m dal maydanoz

Hepsini birlikte blenderdan geçirip içebilirsiniz.

Diyete Başlayacak Olanların Bilmesi Gerekenler

Al?nan fazla kilolardan kurtulmak isterken yap?lan sa?l?ks?z diyetler sa?l???n?z?n bozulmas?na sebep oldu?u gibi ?i?manl??? da beraberinde getiriyor.

Bu yüzden diyet yapmak isteyen ki?iler mutlaka diyetisyene ba?vurmal? ve baz? kurallara dikkat etmeli. ??te dikkat edilmesi gerekenler…

– 1 günde 3 kilo diyet listesi, 1 ayda 10 kilo diyet listesi, gibi normal akl?n almayaca?? diyet önerilerine itibar etmeyiniz. Bünyemizin bir ritmi vard?r ve ani de?i?iklikler ?ok etkisi yaratabilir.

– Normalde yapmad???n?z ve yapamayaca??n?z ?eyleri diyette yapmak için kendinizi zorlamay?n. Normalde yemiyorsan?z salatay? merkeze alan bir diyet sizin için uzun ömürlü olmayacakt?r. Ayn? ?ekilde yo?urt çok sevmiyorsan?z ve diyetinizde temel bir ürünse bir süre sonra yo?urt görmeye bile dayanamaz hale gelebilirsiniz.

– Her diyet ki?iye özeldir ve kendi bünyenizi en iyi siz bilirsiniz. Bu nedenle diyetisyeninizi bilgilendirmekten kaç?nmay?n. Uzman bir diyetisyen size uygun ve uygulamas? zor gelmeyecek yöntemleri sunacakt?r.

– Kendinizi fanatikçe s?n?rlamay?n. ?nternetten birçok yiyece?in muadili anlam?nda de?i?im oranlar? var. Bunlar? bilin ve diyetisyeninize de dan??arak uygulay?n.

– A??r? yasakç? olmay?n ama bir diyette çikolatalar?n ve abur cuburlar?n yeri olmad???n? da bilin.

– Esas?nda diyet diye bir ?ey olmad???n? olay?n özünde sa?l?kl? ve dengeli beslenme oldu?unu unutmay?n. Diyetteyin ruh halinin k?s?tlay?c? olumsuz havas?na girmeyin.

– En önemlisi de bol bol yürüyün, merdiven ç?k?n, parklarda ve yollarda yürüyün.

– Diyet ömür boyu uygulanacak bir beslenme tarz?d?r. Yaz geliyor kilo vereyim, k?? geliyor bo? vereyim dü?üncesine girmeyin.

– Ak?am 7’den sonra bir ?ey yemeyin. O saatten sonra yenen yiyeceklerin hazm? zor olaca??ndan ve hareket etme ve böylece yediklerimizi eritme ?ans? pek olmayacakt?r.

– Kahvalt?n?z? düzgün yap?n. Günün en önemli ö?ününü ihmal etmezsek zinde ve enerjik oluruz ve gün boyunca gözümüzü abur cuburlardan uzak tutabiliriz.

– Ekmek olabildi?ince az yiyin. Vücudumuzun o kadar çok karbonhidrata ihtiyac? olmad???n? unutmay?n. Ama ekmek görünce kaçan biri olman?n da gere?i yok, diyetisyeniniz aksini söylemiyorsa.

– Bol su için. Diyette oldu?unuz için de?il, vücudumuzun en önemli ihtiyac? oldu?undan ve son derece lezzetli oldu?undan su için.

– Az ve s?k beslenin.

– Mümkünse yediklerinizi 3 ana ö?ün, 3 de ara ö?üne bölün.

– Yiyecekleri iyice çi?neyin.

– Ni?astal? ve posal? g?dalar tüketin.

– Total ya?, karbonhidrat ve protein yüzdelerini ayarlay?n.

– ?eker ve tuz içeren g?dalar?n tüketimini azalt?n.

– Alkollü içki tüketmeyin.

– Fiziksel aktivite düzeyini art?r?n.

– Tatl?lardan ve pastalardan uzak durun. Yine fanatik olmadan ama sa?l?kl? beslenmeye karar verdi?inizi hat?rlayarak ölçülü bir yakla??m içinde olun.

– Kendinizi esir gibi hissedece?iniz bir diyet psikolojisine girmeyin. Sa?l?kl? besleniyorum modu ile kendinizi motive edin.

– Diyetisyeninizi size, ya?am biçiminize, al??kanl?klar?n?za ve kültürünüze uygun bir liste vermesi konusunda yönlendirin. Kibrit kutusu kadar peynir, yar?m saatte bir at??t?rmak gibi öneriler bize göre de?ildir genellikle.

– Ufak tefek at??t?rma al??kanl??? her türlü diyeti ve sa?l?kl? beslenme niyetini sabote edebilir. Dikkatli olmakta fayda var.

– Glisemik endeksi yüksek yan? i?lenmi? besinlerde her türlü beslenme rejiminde uzak durulmal?d?r.

Kansere Karşı Her Gün 1 Avuç Nar...


EN DAYANIKLI MEYVE

Nar, kabu?unun özel yap?s? sebebiyle 4 – 6 ay kadar yap?s?n? ve besin de?erini koruyabilen nadir meyvelerdendir. 1–2 °C’de saklanmal?d?r.

KANSERE KAR?I NAR

Yap?lan pek çok ara?t?rma, nar?n tümünden üretilen nar suyunun k?rm?z? ?arap ve ye?il çaya göre 3 kat daha fazla antioksidan etkiye sahip oldu?unu göstermi?tir. Meyve tanelerinin anti-tümör etkisi de dikkat çekmektedir. Bu bak?mdan kansere kar?? koruyucu özellik ta??maktad?r.

 

FAYDALARI SAYMAKLA B?TM?YOR

– Nar, ishal diyet tedavisinde rahatl?kla kullan?labilir.

– Nar, içerdi?i antioksidanlar sayesinde ba????kl?k sistemini güçlendirir.

– Kolesterol ve kan ?ekerinin stabil durmas?nda olumlu etkileri gözlenir. Nar, kalp sa?l???ndan korunmada da etkilidir.

ZAYIFLAMA D?YET? YAPANLAR D?KKAT!

Zay?flama diyeti yapanlar 1 avuçtan fazla tüketmemeli.Nar?n sa?l?k üzerinde fazlaca olumlu etkisi olmas? yan?nda? kilo kontrolüne dikkat eden ki?iler nar? dikkatli tüketmelidirler. 1/2 küçük nar (100 gr.) 75 kalori enerji verir.  Yani 1 porsiyon meyveye denk gelen nar?n miktar?, 1 avuç kadard?r.

Günde 1 Kivi Her Derde Deva

C vitamini Bak?m?ndan Zengin Bir Meyve Olan Kivinin Faydalar?

– Grip, nezle gibi so?uk alg?nl?klar?na iyi geliyor.

– Kanser hastal?klar?na yakalanmay? önlüyor.

– Antioksidan özelli?inden dolay? kanser çe?itlerini önlüyor

– Lif oran? fazla oldu?umdan kab?zl??? önlüyor.

– Tansiyon ve kolesterol dü?ürüyor.

– Çe?itli  kanser önleyici özelli?e sahip.

– Kan inceltici etkiye sahiptir.

– K?lcal damar yap?s?n? kuvvetlendirir.

– Kandaki ya? düzeyini dü?ürür.

– Kan bas?nc?n? düzenler.

– Kalp ve damar sa?l??? için önemlidir.

– Göz sa?l???n? korur.

Her Güne Yeni Bir AYVA...!

A ve B vitaminleri aç?s?ndan zengin olan ayva, k?? mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden biri. ?eker oran? oldukça dü?ük olan meyve, ayn? zamanda insan? rahatlat?c? ve sakinle?tirici özelli?e sahip.

??te ayvan?n bilinmeyen daha faydalar?:

– Mide ve ba??rsaklar? güçlendirir.

– ?shali kesmekte etkilidir ama fazla yenildi?i takdirde kab?zl??a neden olmaktad?r.

– Karaci?er tembelli?ini giderir.

– Kan? temizler.

– Çarp?nt?ya iyi gelir.

– Öksürü?e kar?? faydal?d?r.

– Cildi temizler, t?rnaklar? güçlendirir.

– Cinsel gücü art?r?r.

– Varisleri önler.

– ?drar yolu iltihaplar?n?n iyile?mesini sa?lar.

Panik atak öldürür mü ?

Yo?un s?k?nt? ya da korku nöbetleriyle gelen panik atak, günümüz insan?n?n en büyük sa?l?k sorunlar?ndan biri. Peki endi?e, deh?et, tedirginlik, gerginlik, sinirlilik ve çaresizlik gibi duygular?n ya?anmas?na neden olan bu hastal?k, ki?inin hayat?n? tehlikeye sokar m??

Panik atak psikiyatrik bozukluklardan kayg?, anksiyete bozukluklar? içinde ele al?nan bir hastal?kt?r. Günümüzde hastal???n görülme s?kl??? gittikçe artmaktad?r. Hastal???n te?hisi, 1860’lardaki Amerikan  iç sava??na kadar uzan?r. Da Costa isimli doktor, askerlerde herhangi bir fiziksel bozukluk bulunmamas?na ra?men ?iddetli gö?üs a?r?s? ve çarp?nt?yla kendini gösteren bir sorunla kar?? kar??ya kal?r. Sigmund Freud ise 1895 y?l?nda bu duruma ‘anksiyete nevrozu’ ad?n? vermi?tir. T?p dünyas?, bir asr? a?k?n süredir hâlâ hastal???n ?ifresini çözmek için ara?t?rmalar yapmaktad?r.

Panik atak, aniden ba?layan ve zaman zaman tekrarlayan, insan? deh?et içinde b?rakan yo?un s?k?nt? ya da korku nöbetleridir. Atak birden ba?lar ve genellikle 10 dakikada ya da daha k?sa süre içinde doru?a ula??r. Ço?u zaman bu duyguya, bir tehlikenin yakla?t???, kötü bir ?eyler olaca?? duygusu ve kaçma iste?i e?lik eder. Hastalar ço?u zaman, bu nöbetlere ‘kriz’ ad?n? verirler.

ÖLDÜRMEZ!

Panik atak için tedavi aray???nda olanlar, genelde korkular?n? çok yo?un olarak tan?mlarlar. ‘Ölece?imi hissettim’, ‘Kontrolümü kaybettim’, ‘Kalp krizi ya da felç geçirdi?imi dü?ündüm’ derler. Tüm bu belirtiler ki?ide endi?e, deh?et, tedirginlik, gerginlik, sinirlilik ve çaresizlik gibi duygular?n ya?anmas?na neden olur. Fakat ki?i panik atak yüzünden ölmez.

KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Kad?nlarda erkeklere göre 2-3 kat daha s?k görülür. Hastalar?n yüzde 75-80’i kad?nd?r. Terk edilme endi?esi fazla olan insanlarda artar. Ça??m?z insan?n?n birey olarak yaln?z kald?kça panik ata??n artmas? bekleniyor. Ya?am boyu yayg?nl??? de?i?ik çal??malarda yüzde 1.5- 3.5 aras?nda saptanm??t?r. Bu oran gittikçe artmaktad?r.

?ÇGÜDÜYLE B?RL?KTE TEPK? VER?R

Panik ata??n temelinde kendini güvende hissetmeme ve kontrol kayb? endi?esi yatar. Günümüz insan? yeni durumlara uyum sa?lamada zorlan?r. Biyolojik varl???m?z binlerce y?ld?r ayn? olmas?na kar??n günümüz insan? çok say?da yeni uyaranla muhatap olur. Son y?llarda ya?anan depremlerden ekonomik krize, ikiz kulelerin bombalanmas?ndan nükleer sava? riskine, bula??c? hastal?k riskinden domuz gribine kadar uzanan olaylar, bireyin ruhsal ve bedensel sa?l???n? bozuyor. D?? dünyadan gelen bir tehlikeye kar?? ilk gelen tepki korku oluyor. Korkan insan bedeniyle ve içgüdüleriyle tepki veriyor. Ya kaç?yor ya da korktu?u nesneyle sava??yor. Kaçamay?nca ya da tehdit kayna??n? yok edemeyince de zorlanma ya??yor.

BEL?RT?LER? NELERD?R?

 • Çarp?nt?
 • Kalp at?mlar?n? duyumsama ya da kalp h?z?n?n artmas?
 • Terleme
 • Titreme ya da sars?lma
 • Nefes darl??? ya da bo?uldu?unu hissetme
 • Solu?un kesilmesi
 • Gö?üs a?r?s? ya da gö?üste s?k?nt? hissi
 • Bulant? ya da kar?n a?r?s?
 • Ba? dönmesi
 • Sersemlik hissi, dü?ecekmi? ya da bay?lacakm?? gibi olma
 • Gerçek d???l?k alg?s?, benli?inden ayr?lm?? olma
 • Kontrolünü kaybedece?i ya da ç?ld?raca?? korkusu
 • Ölüm korkusu
 • Paresteziler (Uyu?ma ya da kar?ncalanma hissi)
 • Ü?üme, ürperme ya da a??r? derecede olu?an ate? basmalar? görülür.