BUFAVENTO KALESİ

Bufavento Kalesi, St. Hilarion ve Kantara Kaleleri ile birlikte aday? Arap ak?nc?lar?na kar?? savunmak için olu?turulan uyar? zincirinin bir parças?d?r. Kale çok rüzgarl? bir tepeye kuruldu?u için “rüzgardan korkmayan” anlam?na gelen “Bufavento” ad?n? alm??t?r. Kalenin tam yap?m tarihi bilinmemekle birlikte, Arslan Yürekli Richard K?br?s’? ele geçirdi?i zaman bahsi geçmektedir. Baz? söylentilere göre kendini K?br?s Kral? ilan eden ?sak Komnenus’un k?z? bu kaleden ç?kara Richard’a teslim olmu?tu. Bufavento’nun da adadaki di?er kaleler gibi bir zamanlar K?br?s’ta hüküm sürmü? bir kraliçeyle ilgili bir öyküsü vard?r. K?br?s Templar ?övalyelerinin egemenli?ine girdi?i zaman cüzzaml? bir Bizans prensesi ve ayn? hastal??a yakalanan köpe?i vard?. Prenses ile köpe?i Bufavento kalesine kapat?lm??lar idi. Bir süre prenses köpe?inin derisinin yava? yava? iyile?ti?ini fark etmi?. Bunun üzerine prenses köpe?inin her sabah kalenin a?a??lar?nda bir kaynakta y?kand???n? görüyor. Böylece prenseste her sabah bu kayna?a gidiyor ve y?kan?yor. Tamamen iyile?tikten sonra kayna??n bulundu?u yere bugün Ayios Ionnis Chrysostomos Manast?r? olarak bilinen tap?na??n ilkini yapt?rm??t?r.
Kale 1382-1398 y?llar? aras?nda hapishane olarak kullan?lm??t?. Bu dönemde kalenin ad? Aslan ?atosu idi. 1489 y?l?nda ada Venediklilerin eline geçince kale eski önemini yitirmi?ti. Venedikliler adan?n savunmas? için daha çok deniz kenar?ndaki kalelere önem vermi?lerdi.

GİRNE KALESİ

       Girne kalesi, Akdeniz k?y?lar?nda Orta Ça?’dan bu güne kalan etkileyici kalelerden biridir. Girne’nin kuzey do?usunda yer alan kale, limana hakim durumda ve dikdörtgen planda in?a edilmi?tir. Antik kaynaklar kaleden ilk kez ?ngiltere Kral? Arslan Yürekli Richard’?n M.S. 1191 y?l?nda Üçüncü Haçl? seferine kat?l?rken, K?br?s Kral? Isak Komnen’i yenerek K?br?s’? ele geçirmesi üzerine bahsetmektedir. Kalenin kesin yap?m tarihi bugüne dek saptanamam??sa da kale içiyle çevresinde yap?lan ara?t?rmalar bizlere kalenin M.Ö. III. ve II. yüzy?llarda yap?ld???n? göstermektedir.

       Ülkemizde var olan nadir kal?nt?lardan Girne Kalesi’nin K?br?s’a yap?lan sürekli Arap ak?nlar?na kar?? Bizansl?larca Girne’yi savunmak için in?a edildi?i varsay?lmaktad?r. Girne kalesi Lüzinyan döneminde çe?itli de?i?ikliklere u?rad?. Vedenikliler zaman?nda son ?eklini ald? ve günümüze kadar o ?ekliyle gelmi?tir.

1570 y?l?nda Osmanl?lar taraf?ndan ku?at?lan kalenin sakinleri kalenin gücünü denemeden teslim olmu?lar bu sayede kalenin günümüze kadar sa?lam olarak kalmas?nda bilmeden önemli bir rol oynam??lard?r. Osmanl? döneminde kalenin asma köprüsü y?k?larak yerine bu günkü yeni köprü yap?lm??t?r.

1946 y?l?ndan sonra kale bir ara polis koleji olarak ta kullan?lm??t?r. Daha sonra ?ngilizler taraf?ndan ayaklanan Rumlar? hapsetmek amac?yla hapishane olarak kullan?lan kale 1974 K?br?s Bar?? Harekat?yla Türk’lere geçmi?tir.

St. HİLARİON KALESİ

Kale bugünkü ismini Kudüs’ün Araplar taraf?ndan zapt?ndan sonra K?br?s’a göç eden ve ömrünün son y?llar?n? burada ibadetle geçiren bir azizden alm??t?r. Daha sonradan, 10. yüzy?lda buraya bir kilise ve manast?r?n yap?ld??? gözlenmektedir. Deniz seviyesinden 700 metre yükseklikte olan St. Hilarion Kalesi, ikiz bir burun üzerine in?a edilmi?tir. Kalenin kesin yap?m tarihi bilinmemekle birlikte M.S. 10. yüzy?lda kuzeyden gelen Arap ak?nlar?na kar?? adan?n savunmas? ve kontrol edilmesi için kullan?lmak üzere in?a edildi?i san?lmaktad?r. Bununla birlikte ayn? gaye ile in?a edilen Bufavento, Kantara ve Girne Kaleleri ile ça?da? (ayn? zamanda) oldu?u tahmin edilmektedir. Kalenin Bizans yap?s? oldu?u ve ?ngiliz Kral? Arslan Yürekli Richard’?n 1191 y?l?nda aday? i?gal etti?inde var oldu?una dair bilgiler günümüze kadar gelmi?tir. Buna ra?men tarihi kaynaklar kaleden ilk olarak 1128 y?l?nda ?mparator II. Frederik’in K?br?s’a hükmetmek istemesi üzerine bahsetmektedir.
Kalenin etraf?n? çeviren daire ?eklinde 500 metre uzunlu?unda duvarlar ve 9 burç in?a etmi?lerdi. Kale, her birinin kendi sarn?c? (su deposu) ve erzak depolar? olan üç ana bölümden olu?maktad?r. Bunlardan birincisi en alçakta kurulmu? olan A?a?? Kale, atlarla askerler için yap?lm??t?r. Ana giri?i koruyan duvarlarla çevrili bir savunma yeri ile ba?lamaktayd?. Orta Kale’de manast?r alan? ve Aziz’in yeri bulunmaktad?r. Yukar? Kale’de ise saray odalar?, kral saray? ve mutfak bulunmaktad?r. 1489’da aday? ele geçiren Venedikliler, kaleyi savunacak bir güce sahip olmad?klar?ndan kalenin Osmanl?’lar?n eline geçmesini engellemek için kaleyi tahrip etmi?lerdi. Bu olaydan sonra kale 1964 y?l?na kadar askeri amaçlar için kullan?lmam??t?. 1964’teki Rum sald?r?lar? üzerine, kalenin stratejik konumunu de?erlendiren Türk Mücahitleri kaleye yerle?erek tekrar savunmaya geçtiler. 1964 nisan?nda kaleye taarruz eden Rumlar bir avuç Mücahit taraf?ndan geri püskürtülmü?tür.

BEYLERBEYİ

Girne’nin 4-5 km do?usunda yer alan mütevazi bir köydür. Köyün nüfusu yakla??k 500 civar?ndad?r. Manzaras? çok güzel olan ve sakin bir yer oldu?u için Latince ad?ndan da anla??laca?? gibi, “huzur yeri” olarak adland?r?l?r. Beylerbeyi denince insan?n akl?na hemen güneyindeki manast?r gelmektedir. Bir kayal?k üzerine kurulan manast?r?n bugünkü ad? Frans?zca “Abbaue de la Paix”den (Bar?? Manast?r?) türemi?tir. Gotik sanat?n?n bir ?aheseri olan manast?r, Yak?n Do?u’daki örneklerinin en güzeli olarak bilinmektedir. Beyaz Manast?r olarak ta bilinen yap?, burada kalanlar?n giydikleri beyaz giysilerden dolay? böyle isimlendirilmi?tir. Bellapais’in ilk sakinleri 1187 y?l?nda Kudüs’ü ele geçiren Selahaddin Eyyubi’den kaç?p K?br?s’a göçeden Augustinian mezhebi rahipleri oldu?u bilinmektedir. Manast?r?n ilk yap?m? 1198-1205 y?llar? aras?nda olmu?tur.

Günümüzde ayakta kalan yap?n?n büyük bir bölümünü Frans?z Kral? III. Hugh (1267-1284) in?a ettirmi?tir. Adan?n Osmanl?lara geçmesinden sonra manast?r?n icraatlar?na son verilmi? ve kilise Rum ortodokslara devredilmi?tir. Bugün manast?r?n bir çok bölümü harabe haline gelmi?tir. Manast?ra, kale kap?s? görünümündeki burç ?eklinde mazgall? bir geçitten girilmektedir. Giri? kap?s?ndan sonra ön bahçeye var?lmaktad?r. Bundan sonra yer alan kilise, manast?r?n en eski bölümü olmakla beraber orjinal ?ekli ile iyi korunmu? bir durumdad?r.

Hz. ÖMER TÜRBE VE MESCİDİ

K?br?s’taki önemli ziyaret ve adak yerlerinden bir tanesi Hz. Ömer Türbesi’dir. Yap?, Girne’nin yakla??k 4 km do?usundaki Çatalköy’ün k?y? ?eridinde bulunmaktad?r. Hz. Ömer Türbesi’nde adlar? bilinmeyen 7 ?slam mücahidinin türbesi bulunmaktad?r. Türbeler Muaviye ordusu komutanlar?ndan Ömer ile alt? arkada??na aittir. Bunlar, ?imdiki türbenin yan?nda ?ehit oldular (M.S. 647). Cesetleri buradaki bir ma?araya gömüldü. Baz? söylentilere göre türbedeki yedi mezar?n K?br?s’ta ?slamiyet’i peki?tirmek için “Makam Türbesi” olarak yap?ld??? do?rultusundad?r. Baz? söylentilere göre ise de Osmanl?lar?n K?br?s’? fethi üzerine ma?aradaki ceset kal?nt?lar? ç?kar?larak bugünkü yerlerine defnedilmi?lerdir. Daha sonra buraya bu türbe ile mescit yap?lm??t?r. Bu nedenle türbeye Hz. Ömer ad? verilmi?tir. Hz. Ömer Türbesi, 1963 Rum sald?r?lar?ndan sonra i?gal edilerek talan edilmi?ti. Daha sonra askeri bölge ilan edilerek Türk’lerin türbeyi ziyaretleri yasaklanm??t?. Rumlar taraf?ndan birkaç kez tahrip edilen ve 1974 y?l?nda y?ld?r?m isabetiyle zarar gören yap?, 1978 y?l?nda bilinçsizce onar?m sonucu özelli?ini k?smen de olsa yitirmi?tir.

 

MAVİ KÖŞK

Kaçakç?n?n kö?kü olarak da bilinir. Kaçakç?n?n kö?kü denmesinin nedeni Kö?kün sahibi Paulo Paolides’in avukatl?k kisvesi alt?nda silah kaçakç?l??? yaparak servet edinmesi ve bu kö?kü yapt?rmas?d?r. Paulo Paolides dönemin en büyük silah tüccarlar?ndand?r. Kö?k K?br?sa gelindi?inde mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir.

K?br?s’?n eski cumhurba?kan? Makarios’un avukat? Paolides, 1957 y?l?nda kendine Mavi Kö?k’ü yapt?rm??. Tarihte pek de iyi izler b?rakmam?? olan Paolides, kö?kün plan?n? kimsenin bilmemesi için, in?aat?n ard?ndan tüm çal??ma ekibine bir kutlama yeme?i vererek hepsini zehirletmi?. Kö?kün olay?, o zamanlar renk tak?nt?s? olan Paolides’in zevklerine göre, her odas?n?n farkl? bir renk konseptinde tasarlanm?? olmas?. Mavi oda, sar? oda, pembe oda, k?rm?z? oda gibi uzay?p giden bir renk skalas? var. Yak???kl?, çapk?n ve özel zevklerine pek bir dü?kün olan Paolides, kö?ke gelen bayan misafirler için bir süt havuzu yapt?rm??. Sophia Loren’in de Paolides’in misafirleri aras?nda oldu?u ve bu havuzda yüzdü?ü söyleniyor.

GİRNE

Girne, Kuzey K?br?s’?n incisi ve göz bebe?idir. Kent ile çevresi, adan?n en gözde tatil beldesidir. Baz? söylentilere göre kent M.Ö. X. yüzy?lda Akalar taraf?ndan kuruldu. Kurucular? kente ülkelerindeki bir da??n ad? olan Kyrenia ad?n? verdiler. Ba?ka bir söylenti ise M.Ö. IX. yüzy?lda buraya yerle?enlerin ticaret kolonileri kuran Fenike’liler oldu?udur. Kentin ad? Roma kaynaklar?nda Corineum olarak geçmektedir. Kentin tarihi adan?n tarihi ile ayn? olup, Bizans döneminde birkaç kez Arap korsanlar? taraf?ndan ya?ma edildi. Kentin en ilginç tarihi eserlerinden bir tanesi Girne Kalesi’dir. Liman boyunca Türk mutfa??na ve ülkemize özgü yemekler yan?nda di?er yemekleri de sunan lokantalar, barlar ve aç?k hava kafeteryalar? vard?r. Girne’de görülebilecek yerler aras?nda Girne Kalesi, Beylerbeyi, St. Hilarion Kalesi, Hz. Ömer Türbesi, Bat?k Gemi Müzesi, Bufavento Kalesi, Bar?? ve Özgürlük Müzesi, Halk Sanatlar? Müzesi, çe?itli kilise ve manast?rlar bulunmaktad?r.