BESLENME-YAZ-AYLARI

Yaz aylar?n?n ba?lamas? ile artan hava s?cakl?klar? birtak?m sorunlar? da beraberinde getirmektedir. S?cakl?k ve nem art???na ba?l? olarak vücut ?s?s? artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sa?lamaya çal??maktad?r. Siz de metabolizman?z?n yaza en kolay ?ekilde adapte olmas?n? istiyorsan?z, beslenmenizle ilgili a?a??daki noktalara dikkat edin.

Ya?am?n her döneminde yeterli ve dengeli beslenme sa?l???n korunmas? için esast?r. Bu nedenle, dört besin grubunda bulunan çe?itli besinler en az 3 ana ve 3 ara ö?ünde yeterli miktarlarda al?nmal?d?r.

Kahvalt?, günün en önemli ö?ünüdür. Yaz aylar?nda yap?lacak kahvalt?da az ya?l? peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmal?; kafein içeren içecekler yerine de süt, meyve suyu ve bitki çaylar? tercih edilmelidir.

Yaz aylar?nda ya?l? besinlerin ve ya?da k?zartmalar?n tüketiminden kaç?n?lmal?; yemekleri pi?irirken k?zartma ve kavurma yerine ha?lama, ?zgara, kendi suyunda veya az suda pi?irme gibi sa?l?kl? pi?irme yöntemleri uygulanmal?d?r.

Yaz aylar?nda vücut direncini art?rmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral alabilmesini sa?lamak için sebze ve meyve çe?itlerinden yararlan?lmas? önemlidir. Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesi gerekir.

Kan ?ekerini h?zl? yükselten ve h?zl? dü?üren besinlerin tercih edilmemesi, basit karbonhidrat olan saf ?eker ve ?ekerli besinler yerine kepekli ekmek, makarna, bulgur gibi lifli besinlerin tüketilmesine özen gösterilmelidir.

Enerjisi yüksek hamur tatl?lar? yerine sütlü tatl?lar, meyve tatl?lar? ya da dondurma gibi tatl?lar tercih edilmelidir.

Terleme ile artan s?v? ve mineral kayb?n?n önlenmesi için yeterli s?v? al?m? önemlidir. Ayr?ca, ya?am?n her döneminde yeterli s?v? al?m? vücutta olu?an toksinlerin at?lmas?nda, vücut fonksiyonlar?n?n düzenli çal??mas?nda, metabolizma dengesinin sa?lanmas?nda ve vücutta pek çok biyokimyasal reaksiyonun gerçekle?mesinde son derece önemli rol oynamaktad?r. Bu nedenle, her gün en az 2-2.5 litre su içilmeli, s?v? al?m?n?n kar??lanmas?nda kahve, çay ve gazl? içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir